NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Natuurnetwerk en waterberging in Zuidelijk Westerkwartier

22 jan 2015

De gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier heeft op donderdag 22 januari een officiële start gemaakt in Boerderij Cazemier in Tolbert. De commissie gaat met grondeigenaren en bewoners in het Zuidelijk Westerkwartier in gesprek om een plan te maken voor het Natuurnetwerk Nederland en de realisatie van een waterberging.

Provincie en waterschappen
De commissie wordt gevormd door de onder andere de provincie Groningen, een aantal gemeenten, waterschappen en landbouw- en natuurorganisaties. Het voorzitterschap is in handen van gedeputeerde Henk Staghouwer. De werkwijze van de gebiedscommissie is gericht op samenwerking met de streek bij de planvorming en de uitvoering. Daarbij wordt zorgvuldig omgegaan met eigendom en belangen en wordt maatwerk geleverd.

Natuurnetwerk en waterberging
Het afgelopen jaar is de gezamenlijke opgave voor het gebied geformuleerd. Het Zuidelijk Westerkwartier is het laatste deel van het Natuurnetwerk dat in onze provincie nog moet worden ingericht. Daarnaast zijn er drie waterbergingsgebieden aangewezen. Het waterschap en de provincie hebben ervoor gekozen het inrichten van de waterbergingsgebieden te combineren met nieuwe natuur. Eerst worden de delen ingericht die zijn aangewezen voor waterberging, daarna de overige delen van het Natuurnetwerk. Het natuurgebied Dwarsdiep houdt bij hoog water het eigen water vast.

Natuur en recreatie
Met de inrichting van het gebied wordt de veiligheidssituatie verbeterd voor een deel van onze provincie en de stad Groningen. Ook ontstaat er straks een groot aaneengesloten natuurgebied rond de stad dat een verbinding vormt met andere natuurgebieden. Dit biedt mogelijkheden voor beekherstel en internationaal beschermde dieren, zoals de groene glazenmaker en de kwartelkoning. Met de ontwikkeling van het Natuurnetwerk ontstaat een aantrekkelijk gebied voor toerisme en recreatie dat aansluit op de omgeving van het Leekstermeer en het natuurgebied de Onlanden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet