NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Natuurontwikkeling langs Eem van start

6 feb 2015

Waterschap Vallei en Veluwe, Natuurmonumenten en de provincie Utrecht werken samen aan de ontwikkeling van nieuwe natuur en de verbetering van de natuurkwaliteit langs de Eem. De samenwerkingsovereenkomst is 4 februari ondertekend.

De dijkverbetering van de primaire dijken langs de Eem en Randmeren is de aanleiding geweest voor een brede aanpak voor de natuur in het gebied. De aanpassingen rondom de Eem bieden namelijk kansen om extra natuur aan te leggen en de kwaliteit van de natuur te verbeteren. Voor Natuurmonumenten en de provincie Utrecht zijn dat belangrijke doelstellingen. In de samenwerkingsovereenkomst staan de afspraken tussen de drie partijen om dit te realiseren.

Er komt 16 hectare natte natuur met rietzones, plas-drasgbieden, bredere sloten en natuurlijk graslandbeheer. Ook komen er rietoevers langs de Eem en Randmeren. In de gebieden Wolkenberg en eiland de Grote Melm komen twee nevengeulen, die in verbinding staan met de Eem. De natte natuur is gunstig voor vissen, amfibieën, de ringslang en verschillende plantensoorten. Van de 16 hectare is ruim 3 hectare natuurcompensatie van het waterschap omdat elders natuur verdwijnt voor de dijkverbetering. De overige hectaren worden mogelijk gemaakt dankzij samenwerking en kostenbesparing.

Kostenbesparing en milieuvoordeel
Een deel van de ontgraven grond wordt gebruikt alsdijkverbeteringsmateriaal en de klei wordt geleverd door Natuurmonumenten. Overige ontgraven grond wordt gebruikt om de Melmplas, een oude zandwinningsput, te dempen, zodat die kan functioneren in het plas-drassysteem. Door dit hergebruik is veel minder transport nodig. De werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan.

De drie partijen zijn blij met de samenwerkingsovereenkomst. Gedeputeerde Bart Krol: ’Veiligheid van de dijken is belangrijk, maar het is geweldig om er tegelijkertijd mooie natuur aan te kunnen ‘vastplakken’, waardoor ons landelijk gebied nog aantrekkelijker wordt. Dat is iets om trots op te zijn.’ Roline de Wilde van Natuurmonumenten: ‘Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Na lange onderhandelingen kan het echte werk nu beginnen’. Heemraad Dick Veldhuizen: ‘Dit stukje Utrecht is het allermooist. En het wordt alleen maar mooier.’


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet