NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurorganisaties informeren hondenbezitters: honden aan de lijn

22 april 2016

Heerlijk met de hond wandelen in de natuur is ontspannend. Vanwege de kwetsbaarheid van de natuur zijn hier regels voor: in natuurgebieden moeten honden meestal aan de lijn. De komende weken infomeren natuur- en recreatieorganisaties in heel Noord-Holland hondenbezitters over de regels. Begin mei vinden meer controles plaats.

Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties bundelen hun krachten om hondenbezitters te informeren over de regels bij wandelen met de hond in natuurgebieden. Met een provinciebrede aanpak bevorderen zij de naleving van de regels en maken zij hondenbezitters bewuster van de ongewenste invloed van loslopende honden op de natuur, zoals de verstoring van dieren. De komende weken controleren handhavers vaker. Op borden bij natuurgebieden en op websites van terreinbeheerders staat duidelijk aangegeven wat de regels precies zijn. Hondenbezitters die zich daar niet aan houden riskeren een bekeuring.

Verstoren van dieren voorkomen
Om te voorkomen dat dieren verstoord worden, moeten honden zijn aangelijnd, zeker in de broedtijd. In Noord-Holland broeden veel vogelsoorten die allemaal beschermd zijn. Vooral vogels die hun nest op de grond hebben, maar ook reeën, konijnen, hazen, hagedissen, kunnen gemakkelijk door loslopende honden worden verstoord. Bij dreiging verlaten deze dieren hun jongen of het nest. Dan is het risico groot dat de jongen verhongeren of de eieren niet uitkomen. Ook bestaat de kans dat eieren of jongen worden opgegeten door roofdieren. Een rennende hond ziet er voor vogels dreigend uit. Honden hebben een goede neus en vinden gemakkelijk nesten of jonge dieren die nog niet kunnen vluchten.

Van losloopgebied tot niet toegankelijk voor honden
Er zijn ook wandelaars die liever geen loslopende honden tegenkomen. Zij kiezen er bewust voor te lopen in een honden-aanlijngebied. De toegangsvoorwaarden verschillen per natuurgebied. In sommige delen van natuurgebieden hoeven honden niet altijd aangelijnd te zijn. In andere natuurgebieden zijn honden helemaal niet toegestaan. Daarom is het goed om altijd eerst de toegangsvoorwaarden te lezen.

Beschermen én beleven van de natuur
De provincie houdt toezicht op de naleving van wetten die de natuur beschermen zoals de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet. De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van ‘Natura 2000-gebieden’. Grote delen van de gebieden die Noord-Hollandse natuurorganisaties beheren zijn Natura 2000-gebied. Activiteiten in of rond deze gebieden mogen de natuur niet schaden. De provincie kijkt naar het belang van de natuur en dat van recreanten. Het gaat om de bescherming van natuur én om het gebruik en de beleving ervan.

Handhavingssamenwerking bevorderen
Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Goois Natuurreservaat, Recreatie Midden Nederland, PWN, gemeente Amsterdam Amsterdamse Bos en Recreatie Noord-Holland hebben vorig jaar afgesproken meer te gaan samenwerken op het gebied van handhaving. De provincie Noord-Holland ondersteunt hen daarbij. Met een gezamenlijke aanpak kunnen de organisaties hun capaciteit beter inzetten en eenduidiger optreden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet