NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurplannen Naardermeer krijgen vorm

5 maart 2019

In het Naardermeer worden de komende zes jaar maatregelen genomen die er op zijn gericht om de biodiversiteit te vergroten. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de leefgebieden voor soorten zoals de zeggenkorfslak, de bittervoorn, de groenknolorchis, de grote karekiet en de zwarte stern. In het op 5 maart 2019 vastgestelde ontwerp Natura 2000-beheerplan van de provincie Noord-Holland staan alle benodigde maatregelen.

Het gaat daarbij om herstelmaatregelen zoals het maaien en het verwijderen van de bovenste grondlaag (afplaggen), baggeren, het instellen van een flexibeler peilniveau de uitbreiding van de hoeveelheid rietland en het aanpakken van aanwezige exoten zoals de Amerikaanse rivierkreeft en de Appelbes.

In het ontwerp-beheerplan, met een looptijd van zes jaar, worden de maatregelen voor natuurherstel en de voorwaarden voor activiteiten in het Naardermeer omschreven. Het plan ligt ter inzage van 18 maart tot en met 29 april 2019. Het Naardermeer is een uniek gebied met waardevolle plant- en diersoorten. Om de natuur in dit Europees beschermde natuurgebied te kunnen behouden en ontwikkelen, heeft de provincie samen met beheerders Natuurmonumenten en Waterschap Amstel Gooi en Vecht en met belanghebbenden een beheerplan opgesteld.

Vervolg
Het ontwerp-beheerplan Naardermeer ligt van 18 maart tot en met 29 april 2019 ter inzage. Het beheerplan is in te zien bij de provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, 2012 CH te Haarlem en in de gemeentehuizen van Gooise Meren, Hilversum en Weesp. Om het plan bij de provincie in te zien kunt u telefonisch een afspraak maken, tel.: 023 - 514 3331. U kunt het ontwerpplan ook vinden op www.noord-holland.nl of opvragen via Natura2000@noord-holland.nl.

Informatieavond
Op donderdag 7 maart 2019 is van 19.00 - 21.00 uur een informatieavond in Stadzigt (Meerkade 2, Naarden) waar het beheerplan en de vervolgprocedure door medewerkers van de provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Waterschap Amstel Gooi en Vecht worden toegelicht.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet