NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurwet geeft impuls aan Utrechtse natuur

3 nov 2016

Het behouden, versterken en verbinden van de natuur. Dat is de kern van de Natuurvisie en het Beleidskader Wet natuurbescherming die Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld en ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorleggen. Met dit nieuwe natuurbeleid is de provincie straks klaar voor de invoering van de Wet natuurbescherming die per 1 januari 2017 ingaat.

De provincies krijgen dan ook het laatste stuk regie over het natuurbeleid. “Wij grijpen de nieuwe natuurwet aan om een extra impuls aan de Utrechtse natuur te geven. Met ons natuurbeleid zorgen we voor het behouden, versterken en verbinden van de natuur”, aldus gedeputeerde Bart Krol. Provinciale Staten nemen op 12 december een besluit over het nieuwe natuurbeleid.

Natuurparels
De provincie Utrecht grijpt haar nieuwe rol aan om maatregelen te stimuleren die er voor zorgen dat bedreigde plant- en diersoorten voor de regio behouden blijven. Een van de onderdelen van de natuurvisie is het aanwijzen van natuurparels. Dit zijn gebieden waar bedreigde planten en dieren actief behouden en populaties versterkt worden. De Langbroekerwetering tussen Odijk en Wijk bij Duurstede is zo’n natuurparel. Hier liggen goede mogelijkheden om maatregelen te treffen die bijdragen aan het in stand houden en verbeteren van de leefomstandigheden van verschillende bedreigde soorten, zoals de ringslang.

Natuurinclusief vergunnen
De Natuurvisie en het beleidskader – met daarin de Verordening en de Beleidsregels Natuur en landschap– vormen het kader voor het afgeven van vergunningen en ontheffingen. Daarbij werkt de provincie nauw samen met gemeenten en andere partners. De provincie gaat ‘natuurinclusief vergunnen’. Dat wil zeggen dat al bij de voorbereiding van de aanvraag wordt aangeven hoe de Wet natuurbescherming moet worden toegepast. Zo krijgt de natuur een plek in bouwplannen of andere ruimtelijke maatregelen. De provincie zet ook in op het geven van voorlichting om overtredingen te voorkomen, maar zal ook handhaven op de naleving van de wet waar nodig.

De Wet natuurbescherming vervangt de huidige Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en Boswet.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet