NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Nieuw Normenboek Natuur, Bos en Landschap

7 sept 2016

In het Normenboek Natuur, Bos en Landschap staan tijd- en kostennormen voor het beheer van natuur, bos en landschapselementen. Het Normenboek wordt al vele jaren gebruikt door terreinbeherende organisatie zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de provinciale Landschappen, gemeenten en particuliere terreineigenaren. Ze gebruiken het boek om de kosten van beheer te calculeren. Ook rijk en provincies gebruiken het boek, onder andere om de subsidiebedragen voor het beheer van natuur te kunnen bepalen. Verder wordt het boek veel gehanteerd door ingenieursbureaus en aannemers en scholen en onderzoeksinstellingen.

Eens in de twee jaar komt er een nieuwe uitgave van het normenboek. Op 1 september is de versie 2016 verschenen. Ten opzichte van het Normboek 2014 zijn alle kostennormen geactualiseerd. Daarnaast zijn er veel nieuwe tijd- en kostennormen opgenomen. Zo staan er in het boek nu ook normen voor: Onderhoud vangpijpen eendenkooien, Weiland bloten, Maaien grasland met eenassige trekker, Schudden grasland, Wiersen / harken grasland, Oprapen grasland, Slepen grasland, Ringen van bomen, Verzamelen boompjes in heide, Snoeien overhangende takken, Schapenraster plaatsen, Inspecteren bomen voor de veiligheid, Controle dood hout langs paden, Voorconcentreren essenhakhout, Uitrijden essenhakhout, Oogsten graan, Opschonen greppels in griend.

Wie meer informatie wil over het nieuwe normenboek voor natuur, bos en landschap kan kijken op de website www.normenboek.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet