NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe Natuur-project Oostvaardersplassengebied is stap dichter bij inrichting

13 okt 2016

De provincie Flevoland gaat in het kader van het programma Nieuwe Natuur twee nieuwe intentieovereenkomsten afsluiten. Provinciale Staten selecteerden eind 2014 (onder andere) de projecten 'Oostvaardersplassengebied' van Staatsbosbeheer en 'Gouden randen langs de Pampushout' van Stichting Het Flevo-landschap, om binnen het programma Nieuwe Natuur uitgewerkt te worden. Met de ondertekening van de intentieovereenkomsten worden afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden, planning en financiering met betrekking tot de voorbereidende werkzaamheden. Het streven is om uiterlijk halverwege 2017 afspraken over de realisatie van deze projecten te maken.

Oostvaardersplassengebied
In het project ‘Oostvaardersplassengebied’ wil Staatsbosbeheer de randen van het natuurgebied Oostvaardersplassen verder ontwikkelen en toegankelijker te maken voor recreanten. Door “vensters” te maken, kunnen recreanten de natuur van de Oostvaardersplassen van buitenaf bewonderen en blijft de natuur in het gebied beschermd. In het project wordt ook vervangend foerageergebied voor de kiekendief aangelegd. Door de stedelijke ontwikkelingen in met name Almere is er kiekendieffoerageergebied verloren gegaan. De provincie is verplicht om dit op een andere plek te compenseren.

Gouden randen
Stichting Het Flevo-landschap wil met het project ‘Gouden randen langs de Pampushout' een zogeheten “natte verbinding” tussen de Lepelaarsplassen en het Kromslootpark ontwikkelen. Twee ontwikkelinen worden dan samengebracht: de ecozone Kromslootpark-Lepelaarsplassen en de ontwikkeling van het relatief jonge bosgebied de Pampushout. Het nieuwe natuurgebied krijgt zowel een ecologische als een recreatieve functie. Natuur dicht bij de stad, waar bewoners uit bijvoorbeeld Almere-Poort en Noorderplassen lekker kunnen ontspannen.

Programma Nieuwe Natuur
Met het programma Nieuwe Natuur stelt de provincie Flevoland particulieren en natuurorganisaties in staat zelf toegankelijke en beleefbare natuur te ontwikkelen. Nieuwe natuur die ontstaat vanuit de behoefte van Flevolanders. Natuur dicht bij de eigen woonomgeving. Natuur die dankzij innovatieve verdienmodellen op termijn zelfstandig en zonder overheidssteun door de betrokken burgers en organisaties wordt beheerd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet