NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Nieuwe Natuurproject ‘Natuur op G38’

28 juni 2016

Op dinsdag 28 juni 2016 is feestelijk gemarkeerd dat Nieuwe Natuurproject ‘Natuur op G38’ de realisatiefase in gaat. De ondertekende realisatieovereenkomst tussen Provincie Flevoland en projectindiener Ben Barkema vormt het startpunt voor de ontwikkeling van een 40,5 ha groot natuurgebied in het hart van het Rivierduingebied, tussen Lelystad en Swifterbant. Op de toekomstige projectlocatie werd deze mijlpaal gevierd in het bijzijn van gedeputeerde Jan-Nico Appelman en directeur van Vogelbescherming Nederland Fred Wouters.

Programma Nieuwe Natuur
‘Natuur op G38’ is één van de 22 projectvoorstellen die eind 2014 door Provinciale Staten zijn geselecteerd in het kader van het programma Nieuwe Natuur. Met dit programma stelt Provincie Flevoland particulieren en natuurorganisaties in staat zelf toegankelijke en beleefbare natuur te ontwikkelen. Toen het programma in 2013 van start ging, heeft agrariër Ben Barkema zijn natuurplan ingediend bij de provincie. Hij liep al ruim 20 jaar rond met het idee om de kavels rond zijn pachtboerderij om te vormen tot een natuurgebied voor weide- en akkervogels.

Oplevering in 2017
Nadat Provinciale Staten in december 2014 instemden met uitwerking van het projectidee van Barkema, heeft hij zijn oorspronkelijke plan met ondersteuning van de provincie uitgewerkt tot een haalbaar en betaalbaar natuurplan. Gedeputeerde Staten besloten eerder deze maand een realisatieovereenkomst met Barkema af te sluiten om vast te leggen welke stappen de komende tijd moeten worden gezet om het project te realiseren. Als alles volgens plan verloopt, wordt het natuurgebied rond de boerderij van Barkema in het voorjaar van 2017 opgeleverd.
Vogelrijke natuur

De bedoeling is dat het natuurgebied zich ontwikkelt als foerageer- en broedgebied voor kenmerkende vogelsoorten zoals veldleeuwerik, grauwe kiekendief, kwartelkoning, grutto, kwartel, graspieper en gele kwikstaart. Het gebied wordt toegankelijk voor recreanten en krijgt naast natuurwaarde ook een recreatieve, archeologische en cultuurhistorische waarde.
Blaarkoppen

Het melkveebedrijf van Barkema wordt omgevormd tot een natuurboerderij met landbouwkundig medegebruik in een natuurgebied voor akker- en weidevogels. Blaarkoppen, een oud runderras, begrazen het natuurgebied. Met de opbrengsten van de kaas die van de melk van de Blaarkoppen wordt gemaakt, wordt het beheer van het gebied langdurig gefinancierd. Zo kan de nieuwe natuur op lange termijn zonder inmenging van overheden zelfstandig worden beheerd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet