NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe Natuurwet in Tweede Kamer aangenomen

24 juni 2015

De nieuwe Natuurwet is 24 juni 2015 in de Tweede Kamer aangenomen. De Wet vervangt straks drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De Eerste Kamer behandelt het voorstel dit jaar nog.

Natuur en economie hand in hand
Een diversiteit aan soorten dieren en planten is belangrijk voor de natuur. De natuur is belangrijk van zichzelf. Dit geeft ons de verantwoordelijkheid te zorgen voor een goede natuurbescherming. Wanneer het met de natuur goed gaat, is er meer ruimte voor economische en andere maatschappelijke activiteiten.

Duidelijke wetgeving en minder regels
De nieuwe natuurwet vervangt drie afzonderlijke wetten, de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998. De Europese regels staan hierin centraal. Het wordt overzichtelijker om de verbinding te zoeken tussen natuur en maatschappij. Daar profiteert zowel de natuur van als de samenleving.
Boswet, Flora- en Faunawet en huidige Natuurbeschermingswet gaan op in de nieuwe Natuurwet

Intrinsieke waarde
Wij zijn op veel vlakken afhankelijk van wat de natuur ons geeft. Denk aan zuurstof, voedsel of om in te recreëren. De natuur is ook waardevol van zichzelf. Deze ‘intrinsieke waarde’ staat in de nieuwe wet. Dit is een belangrijke drijfveer om goed voor de natuur te zorgen.

Bescherming van dieren en planten
Er zijn veel verschillende soorten planten en dieren in Nederland. Sommige soorten zijn kwetsbaar zoals bijvoorbeeld vleermuizen en mussen. In de nieuwe wet worden 945 soorten actief beschermd.

Provincies zorgen voor de uitvoering
De provincies krijgen regie over het natuurbeleid in de regio, terwijl voorheen de Rijksoverheid verantwoordelijk was. Hierover hebben het Rijk en provincies al eerder afspraken gemaakt. Na inwerkingtreding van de nieuwe Natuurwet worden ook de bevoegdheden aan de provincies overgedragen. Zij maken dan afwegingen voor vergunningen en ontheffingen. Zo wordt ingezet op een robuuste Nederlandse natuur waar per gebied bekeken wordt wat nodig is.

Gemeenten bieden een gebruiksvriendelijk loket
Voor burgers en bedrijven is het belangrijk dat zij makkelijk en snel weten of een activiteit met mogelijk schadelijke gevolgen voor de natuur toelaatbaar is. Met de nieuwe wet wordt bij het aanvragen van een omgevingsvergunning bij de gemeente straks gelijk getoetst wat de gevolgen voor de natuur zijn. Men hoeft dus geen aparte natuurvergunning meer aan te vragen en is verzekerd dat het belang van de natuur bij de start van een activiteit volgens de regels wordt meegewogen. Dat geeft zekerheid voor het verder verloop van de vergunningaanvraag.

Jacht om schade te beperken
Er mag worden gejaagd wanneer dieren schade veroorzaken of om te beheren. Provincie, natuurorganisatie en jagers maken vooraf een faunabeheerplan. Daarin staat welke activiteiten nodig zijn voor een evenwichtige natuur. Na het jachtseizoen moeten de jagers volgens de nieuwe wet laten weten welke dieren zijn afgeschoten. Dit zorgt voor beter inzicht in de jacht.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet