NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe lente voor agrarisch natuurbeheer

22 feb 2016

Effectiever en efficiënter agrarisch natuurbeheer: meer natuurwinst, lagere uitvoeringslasten, EU-conform en de streek aan zet. Dat is het motto van het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, dat in januari 2016 in werking is getreden. Aanleiding voor de stelselwijziging was onder meer de evaluatie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur die in 2013 de nodige vraagtekens zette bij de effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer.

Voor 2016 hebben de twaalf provincies voor ruim 43,1 miljoen euro aan subsidie beschikt voor het vernieuwde agrarisch natuur- en landschapsbeheer. 40 agrarische collectieven (bestaande uit 6.630 deelnemende agrariërs) gaan in 2016 totaal ruim 63.000 hectare natuur beheren. De komende jaren is er ruimte voor de verdere ontwikkeling van het agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer, door uitbreiding van het beheer.

In het verleden waren de inspanningen en kosten voor het agrarisch natuurbeheer hoog, maar de natuurresultaten te mager. Daarom hebben rijk en provincies in samenwerking met de betrokken partners, een vernieuwd stelsel voor agrarisch natuurbeheer uitgewerkt, gebaseerd op ervaringen uit de agrarische natuurbeheerpraktijk. Dit moet een efficiëntere en effectievere uitvoering van het beheer opleveren: minder administratieve lasten en meer grutto’s.

De kern van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is een collectieve aanpak en het agrarisch natuurbeheer toepassen op de meest kansrijke plekken om de biodiversiteit in het landelijk gebied en natuurgebieden te vergroten en versterken. Vanaf 2016 vragen gecertificeerde agrarische collectieven (verenigingen of coöperaties van individuele agrariërs) via een gebiedsaanvraag subsidie aan voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Voorheen dienden agrariërs individueel een subsidieverzoek in. Door de samenwerking tussen boeren in een collectief komen er grotere aaneengesloten beheergebieden, waardoor er meer winst valt te behalen voor de biodiversiteit. De regiefunctie voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer ligt bij de twaalf provincies.

Knappe prestatie
IPO-bestuurder Jan Jacob van Dijk, tevens gedeputeerde in Gelderland: “Met de collectieven wordt de bureaucratie sterk verminderd, en we dikken het agrarisch natuurbeheer in tot de gebieden waarin het werk van de boer echt zin heeft. Natuurlijk moet het nieuwe systeem zich in de praktijk nog bewijzen. We zijn nog maar net gestart. Er zal de komende periode dan ook veel aandacht voor monitoring zijn. Ik vind het in elk geval al een knappe prestatie dat we in zo’n korte tijd een nieuwe werkwijze hebben neergezet en dat de agrariërs, met hulp van de SCAN, de vorming van collectieven en het maken van de beheerplannen voortvarend hebben opgepakt.”

Alex Datema (Voorzitter BoerenNatuur.nl): “Het nieuwe stelsel legt de sturing van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer daar waar die hoort, in de gebieden zelf. Het is nu aan de professioneel georganiseerde collectieven om die verantwoordelijkheid waar te maken en te vertalen in kwalitatief goed beheer in samenwerking met de andere gebiedspartners”.

Op vrijdag 19 februari hebben alle betrokken partijen IPO, SCAN, BIJ12, RVO.nl en het ministerie van EZ het officiële startsein gegeven voor het vernieuwde stelsel op een speciale bijeenkomst in Driebergen-Zeist over het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het thema van de bijeenkomst was ‘lerend beheren’.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet