NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe omgevingsvisie geeft Groningen meer ruimte

3 nov 2015

Meer ruimte voor gemeenten en waterschappen, meer ruimte voor duurzame energie en meer ruimte voor ondernemerschap en dynamiek in het buitengebied. Dat wil de provincie met de herziene Ontwerp Omgevingsvisie 2016-2020 die vandaag is vastgesteld. Vanaf 1 februari ligt het plan ter inzage, samen met de herziene Ontwerp Omgevingsverordening 2016 en een aanvulling op het planMER. Iedereen die dat wil kan dan een reactie geven. Provinciale Staten stellen de definitieve Omgevingsvisie en -verordening naar verwachting vóór de zomer van 2016 vast.
Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in het omgevingsbeleid zijn:

  • We geven gemeenten en waterschappen meer ruimte om zelf afwegingen te maken.
  • Voor de overgang naar duurzame energie maken we meer ruimte.
  • Er komt meer ruimte voor ondernemerschap in het buitengebied.
  • Uitbreiding van en nieuwe intensieve veehouderij is niet mogelijk.
  • Schaalvergroting in de landbouw vindt plaats op basis van een indicatieve kaart.
  • De provincie wordt eindverantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van het Groninger Verdienmodel, waarbij melkveehouders uitbreidingsruimte kunnen verdienen wanneer ze zich extra inspannen op thema's zoals gezondheid van dieren, uitstoot van ammoniak en natuur en landschap (2 tot maximaal 4 hectare).
  • In de omgevingsvisie is aandacht voor de monumentale waarde van ons cultureel erfgoed; een onderwerp dat vooral belangrijk is vanwege de problemen in het gaswinningsgebied.
  • We hebben een nieuw zoekgebied voor een helikopterhaven in de Eemshaven aan het bestaande zoekgebied bij de Eemshaven toegevoegd.
  • De ruimtelijke reserveringen voor glastuinbouw en de buizenzone zijn vervallen.

Herzien ontwerp
Het college van Gedeputeerde Staten besloot de Ontwerp Omgevingsvisie te herzien. Dat deed het college op basis van het collegeakkoord 'Vol vertrouwen' en de zienswijzen op de ontwerpen die tijdens de vorige collegeperiode ter inzage zijn gelegd. De afgelopen maanden sprak het college hierover met gemeenten, waterschappen en een groot aantal maatschappelijke organisaties. Hun opmerkingen zijn, samen met de eerdere inspraakreacties op de Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening, meegenomen in het herziene ontwerp.

Wat is de Omgevingsvisie?
In de Omgevingsvisie legt de provincie haar beleid vast voor de inrichting en het beheer van de leefomgeving in de provincie Groningen. De visie is de ruimtelijke basis voor het beleid voor milieu, verkeer en vervoer, ruimte en water, beleidsterreinen waarvoor de provincie aanvullende beleidsplannen heeft of maakt. Voor de ruimtelijk ordening is de omgevingsvisie hét beleidskader. In de Omgevingsverordening zijn de uitgangspunten uit de Omgevingsvisie vertaald naar regels voor gemeenten en waterschappen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet