NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Nieuwe regels Noord-Hollandse natuurcompensatie

16 dec 2014

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben nieuwe regels vastgesteld met betrekking tot het compenseren van schade aan beschermde natuur.

Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de aanleg wegen of woonwijken die beschermde natuur aantasten, staat de provincie in beginsel niet toe. Hierop kan de provincie een uitzondering maken wanneer de ontwikkeling een groot openbaar belang dient en er geen reële alternatieven zijn, het een zeer kleinschalige ontwikkeling is of als het gaat om een gebiedsontwikkeling bedoeld om de natuurwaarden in het gebied al met al te vergroten. De initiatiefnemers zijn in alle gevallen wel verplicht de schade aan de beschermde natuur te compenseren (natuurcompensatie). Daar waren al regels voor, maar die waren sterk verouderd ten opzicht van nieuwe regelgeving op gebied van ruimtelijke ordening. Daarnaast bleken de oude regels in de praktijk ook niet altijd goed uitvoerbaar.
Wijzigingen

De oude regels maakten alleen compensatie buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) mogelijk. Met de nieuwe regels is het ook mogelijk om te compenseren binnen nog niet gerealiseerde NNN. Compensatie kan zo ook als financieringsbron voor natuurontwikkeling worden ingezet.

Ook verruimt de provincie de mogelijkheid voor financiële compensatie bij aantasting van NNN. Bij een aantasting van minder dan 3 hectare mag de initiatiefnemer voortaan de compensatie ook ‘afkopen’, in plaats van zelf fysiek te compenseren. De provincie neemt deze taak dan op zich en ‘ontzorgt’ de initiatiefnemers. Dat geldt ook bij de aantasting van weidevogelleefgebied kleiner dan 5 hectare. De provincie brengt bovenop de compensatie ook uitvoeringskosten in rekening bij de initiatiefnemers.

Fysieke compensatie van aantasting van weidevogelleefgebied kan plaatsvinden zowel in de vorm van beheer, als in de vorm van kwalitatieve maatregelen, zoals het aanpassen van de grondwaterstand. Hierdoor is compensatie makkelijker uit te voeren. Bij compensatie in de vorm van beheer moeten initiatiefnemers voortaan een beheervergoeding van 30 jaar (circa € 16.000 euro per hectare) betalen, in plaats van 12 jaar (circa € 6.000 per hectare). Hierdoor past de zwaarte van de compensatie meer bij de impact van de ingreep.

Uitvoeringsregeling
De nieuwe regels zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Natuurcompensatie. Wij hebben besloten om de Beleidsregel compensatie natuur en recreatie Noord-Holland te vervangen door een nieuwe uitvoeringsregeling. De uitvoeringsregeling vervangt de oude Beleidsregel compensatie en natuur en recreatie Noord-Holland. De regeling geeft aan hoe gecompenseerd moet worden als er aantasting is van het Natuurnetwerk Nederland , ecologische verbindingszones of weidevogelleefgebied. In de Provinciale Ruimtelijke Verordening is aangegeven wanneer ingrepen in het natuurnetwerk Nederland (NNN), natuurverbindingen of weidevogelleefgebied zijn toegestaan en dat ingrepen gecompenseerd moeten worden. De uitvoeringsregeling is dus een uitwerking van de Provinciale Ruimtelijke Verordening.

Gemeenten en bestemmingsplannen
De Provinciale Ruimtelijke Verordening is alleen van toepassing op bestemmingsplannen. Dit betekent dat de bescherming van het NNN, de natuurverbindingen en weidevogelleefgebieden loopt via bestemmingsplannen. Zodra er in een gemeente een ontwikkeling plaats zal vinden in het NNN, natuurverbindingen of weidevogelleefgebied moeten gemeenten toetsen of de ontwikkeling voldoet aan de regels. Is dit geval dan moet in het bestemmingsplan worden opgenomen waarom de ontwikkeling door kan gaan en op welke manier gecompenseerd wordt.

De ontwerp-Uitvoeringsregeling Natuurcompensatie heeft van 16 juli tot en met 19 september 2014 ter inzage gelegen. Daarop zijn zes inspraakreacties binnengekomen. Op 2 december 2014 hebben GS de definitieve uitvoeringsregeling vastgesteld.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet