NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Holland geeft impuls van 173 miljoen euro aan groen

12 nov 2015

Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland hebben op 9 november j.l. ingestemd met het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG) 2016-2020.

De provincie investeert ruim 173 miljoen euro in groene projecten. Het gaat om 114 projecten en 10 subsidieregelingen. Dit staat in het PMG 2016-2020 dat onderdeel is van de Agenda Groen en dat jaarlijks wordt geactualiseerd. De ambities in het PMG sluiten aan bij het coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’. Er wordt volop ingezet op de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daarvoor zijn in deze coalitieperiode ook voldoende middelen beschikbaar.

Gedeputeerde Tjeerd Talsma: “Ook voor de komende jaren willen GS een flinke impuls geven aan de uitvoering van het PMG, zoals het onverkort aanleggen van het NNN en het aanleggen van natuurbruggen en natuurverbindingen. Maar ook het bevorderen van de biodiversiteit is een prioriteit net als het meer toegankelijk maken van de provinciale groenstructuur voor wandelaars, fietsers en waterrecreanten. Dat is van belang om het groen in Noord-Holland bij te laten dragen aan een aantrekkelijke leefomgeving.”

Actieplan 250
GS heeft zich ten doel gesteld om 250 hectare NNN per jaar te realiseren. Daarvoor wordt nu een “Actieplan 250” opgesteld. Per NNN project uit het PMG wordt in beeld gebracht waar de opgaven liggen voor NNN realisatie en welke strategie mogelijk is om de realisatie van het NNN te versnellen en de ambitie van 250 hectare te halen. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de oproep richting de provincie door de partners in het veld om het NNN af te ronden en de regie op de uitvoering te versterken. Het Actieplan 250 is naar verwachting eind dit jaar gereed en zal onderdeel gaan uitmaken van het PMG 2017-2021.

Overzicht projecten
Het PMG biedt een overzicht van de voortgang van de realisatie van groene projecten waar de provincie aan bijdraagt of die ze zelf uitvoert. In het PMG zijn diverse projecten (114) en subsidieregelingen (10) voor projecten opgenomen met betrekking tot het NNN, Natura2000 gebieden (het Europese netwerk van natuurgebieden) en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), verbindend groen, natuurcompensatie en recreatieve verbindingen. De provincie draagt bij aan deze projecten middels financiële investering of personele inzet.

Zie www.noord-holland.nl/groen het volledige Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2016-2020. Via een handige kaartviewer is tevens te zien aan welke groene projecten en plannen de provincie (mee)werkt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet