NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Holland investeert 23 miljoen in recreatie, landschap, natuur en cultuurhistorie in kustzone

Hoorn – Amsterdam
18 dec 2020

De provincie Noord-Holland investeert met het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn - Amsterdam €23 miljoen in recreatie, landschap, natuur en cultuurhistorie in dit gebied.

Samen met 13 partijen in het gebied voert zij 33 projecten uit. Een deel van de projecten wordt door de deelnemende partijen uitgevoerd en een deel lift mee op de uitvoering van de dijkversterking van de Markermeerdijken.

Aanleiding voor het programma is de geplande dijkversterking van de Markermeerdijken in opdracht van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit moet het gebied voor de komende 50 jaar veilig houden tegen overstromingen. De nodige dijkversterking komt niet zonder impact op het landschap en daarmee op de omgeving van bewoners en bedrijven. De samenwerkende partijen grijpen dit moment aan om de woon-, werk- en recreatieomgeving te verbeteren.

Ambities en projecten
Om die reden heeft de provincie samen met de partners in de afgelopen jaren het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn – Amsterdam (APRK) opgesteld. Het programma verwoordt de diverse beleidsvoornemens (ambities) van de provincie en de partners voor het gebied en benoemt projecten die daar uitvoering aan geven.

Met het ambitieprogramma willen de partijen werken aan het versterken van de leef- en recreatieomgeving voor bewoners, de natuurwaarden en diversiteit aan flora en fauna vergroten, een bijdrage leveren aan de versterking van de economie en landbouw, en de stroom van bezoekende toeristen en recreanten in goede banen leiden.

De uitwerking van de projecten gaat in overleg en participatie met betrokken partijen en bewoners in de regio, daar velen zich zeer betrokken voelen bij het gebied.

Dijk van een Kust
Enkele in het oog springende projecten zijn het Stadsstrand Hoorn, de fiets- en wandelverbinding over de dijk, natuurontwikkeling bij Schardammer Kogen, Waterland-Oost en Polder IJdoorn en het overkoepelende project ‘Dijk van een Kust’, waarin beleving van de rijke cultuurhistorie, de natuurwaarden en de dijk centraal staat. Later wordt gekeken of uitbreiding van het programma met nieuwe projecten wenselijk is.

Subsidie uitvoeringsregeling
Het initiatief voor uitvoering van de projecten komt zo veel als mogelijk bij de partijen in het gebied te liggen. Zij investeren ook mee in de projecten. Voor de projecten in het ambitieprogramma opent de provincie een subsidie uitvoeringsregeling, waarvan zij gebruik kunnen maken.

Ondertekenaars ambitieprogramma
Het APRK wordt mede ondertekend door de gemeenten Hoorn, Koggenland, Edam-Volendam, Waterland en Amsterdam, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de recreatieschappen Westfriesland en Twiske-Waterland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en Sportvisserij Nederland.

Samenwerking met Programmatische Aanpak Grote Wateren
Het ambitieprogramma sluit aan bij het voornemen van Rijkswaterstaat om de ecologische waterkwaliteit van het Markermeer te verbeteren. Dat doet zij als onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Vanuit PAGW is een budget van 20 miljoen euro gereserveerd voor uitvoeringsprojecten in deze kustzone. Ecologische verbinding van het binnen- en buitenwater is daarbij één van de speerpunten.

Efficiency in uitvoering door samenwerking met dijkversterking
De dijkversterking wordt in opdracht van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uitgevoerd door de Alliantie Markermeerdijken. Realisering van de projecten wordt zo veel als mogelijk afgestemd met deze uitvoeringswerkzaamheden. Zo voert de Alliantie ook een aantal van de projecten uit zoals de fiets- en wandelbinding tussen Hoorn en Amsterdam. Op deze manier beperken we de overlast voor omwonenden en worden de projecten efficiënt uitgevoerd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet