NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Holland investeert 28 miljoen in herstel van de natuur

18 nov 2015

De natuur in Noord-Holland gaat er de komende jaren flink op vooruit. De provincie Noord-Holland stelt hiervoor € 28 miljoen beschikbaar uit het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen.

Het geld is bestemd voor maatregelen die de natuur herstellen in de Noord-Hollandse Natura 2000-gebieden waar de natuur last heeft van de effecten van stikstofneerslag.

Maatregelen
Extra maaien, het weghalen van struiken, het aanleggen van stuifkuilen in de duinen en andere maatregelen kunnen de negatieve effecten van stikstof sterk verminderen. Door de maatregelen wordt de overmaat aan voedingsstoffen uit de natuur verwijderd en komt de noodzakelijke verjonging van de natuur weer op gang.

Noodzaak
De extra maatregelen zijn hard nodig. De stikstofneerslag uit verkeer, landbouw en industrie heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een overmaat aan voedingsstoffen in de natuur. Hierdoor groeien bijvoorbeeld de duinen dicht en verdwijnt de kenmerkende natuur uit het laagveengebied.

Intensivering bestaande maatregelen
Het zijn vaak maatregelen die beheerders van de natuurgebieden nu ook al treffen. Met het extra geld kunnen zij de broodnodige intensiteit van de maatregelen opvoeren. Voor elk stikstofgevoelig Natura 2000-gebied is in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wetenschappelijk onderzocht welke extra maatregelen nodig zijn. Deze staan in de zogenoemde gebiedsanalyses.
Ontwikkelingsruimte

De maatregelen zijn niet alleen goed voor de natuur. Er ontstaat ook ontwikkelingsruimte voor de agrarische sector en andere sectoren die stikstof uitstoten in de omgeving van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Hierdoor is de vergunningverlening voor bijvoorbeeld nieuwe koeienstallen weer op gang gekomen.

Samenwerking
De maatregelen worden uitgevoerd door de beheerders van de Natura 2000-gebieden, zij kunnen vanaf 20 november bij de provincie subsidie aanvragen. Het Rijk heeft het geld voor de natuurherstelmaatregelen aan de provincies beschikbaar gesteld.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet