NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Holland steunt initiatieven voor versterking van natuur en recreatiemogelijkheden

17 feb 2015

Voor de aanleg van natuurverbindingen, recreatieve verbindingen, toeristische overstappunten en Laag Holland stelt de provincie ook in 2015 subsidie beschikbaar. In totaal trekt de provincie Noord-Holland dit jaar bijna 2,4 miljoen euro uit voor de Uitvoeringsregeling Groen.

De provincie stelt in 2015 zo’n 50 miljoen beschikbaar voor groene projecten waar zij zelf rechtstreeks bij betrokken is. De uitvoeringsregeling Groen is bedoeld voor initiatieven waar de provincie niet rechtstreeks bij betrokken is, maar die wel een bijdrage leveren aan de realisatie van de provinciale doelen op gebied van natuur en recreatie. Gedeputeerde Staten hebben besloten in 2015 bijna 2,4 miljoen euro voor dergelijke initiatieven beschikbaar te stellen.

Soort initiatieven
De uitvoeringsregeling groen bestaat uit vier onderdelen. Voor de planvorming, verwerving en inrichting van natuurverbindingen en ontsnipperingsmaatregelen, zoals paddentunnels, trekt de provincie 150.000 euro aan subsidiegeld uit.

Voor het onderdeel ‘verbetering van de recreatieve verbindingen stad-land’ stelt de provincie in 2015 circa 1,4 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen waardoor natuur- en recreatiegebieden beter toegankelijk worden, zoals de aanleg van fietstunnels en –bruggen.

Het onderdeel ‘Toeristische Opstapplaatsen’ (TOP’s) is bestemd voor activiteiten zoals de aanleg van parkeervoorzieningen voor auto en fiets bij groengebieden en informatiepanelen over fiets- en wandelroutes. Hiervoor is in 2015 een budget beschikbaar van 500.000 euro.

Voor de regio Laag Holland, het unieke landschap tussen de steden Alkmaar, Hoorn, Amsterdam en Zaanstad stelt de provincie 300.000 euro beschikbaar voor projecten die zijn gericht op het versterken van de weidevogelpopulatie, de moerasvogelpopulatie en de recreatieve hoofdstructuur en routenetwerken.

Meer informatie
De subsidieregelingen zijn vanaf heden opengesteld. Zie voor meer informatie over de voorwaarden het subsidieloket op de provinciale website www.noord-holland.nl.

De Uitvoeringsregeling Groen vloeit voort uit het Programma Groen van de provincie Noord-Holland. In dit programma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd, geeft de provincie aan welke concrete projecten geld krijgen, welke subsidieregelingen open worden gesteld en waar de prioriteiten voor komende jaren liggen. Zie www.noord-holland.nl/groen voor meer informatie over het provinciale groenbeleid.

De provincie zorgt voor het groen op de kaart in Noord-Holland. Samen met organisaties, bedrijfsleven en inwoners beschermt en ontwikkelt de provincie het groen. Hierdoor blijven natuur en landschap behouden en kunt u genieten van het groen in uw omgeving. Dit zorgt voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. De provincie betrekt in het groenbeleid de belangen van onze inwoners, natuurliefhebbers, bedrijven en natuurlijk de natuur zelf.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet