NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noord-Hollandse expermenten voor Natuurnetwerk Nederland

17 sept 2019

Partijen starten proeven in drie gebieden

In drie proefgebieden wordt de komende jaren geëxperimenteerd met diverse oplossingen om het Natuurnetwerk Nederland af te maken, waaronder een nieuwe vorm van agrarisch natuurbeheer. De subsidie voor agrarisch natuurbeheer in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) loopt in 2021 af. Alle betrokken partijen hebben samen én met experts de knelpunten en kansen onderzocht die dit met zich meebrengt. Na een verkenningsjaar zijn er nu afspraken gemaakt om samen de natuur in Noord-Holland te verbeteren. Gedeputeerde Staten gaan de afspraken voorleggen aan Provinciale Staten.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “In het huidige agrarisch natuurbeheer is de agrarische bedrijfsvoering leidend. Binnen het Natuurnetwerk Nederland willen we de natuur voorop gaan stellen. Ik ben heel blij dat we na een jaar van gesprekken voeren, nu overeenstemming hebben. In de drie proefgebieden gaan we, samen met alle betrokkenen, natuur maken en leren welke oplossingen succesvol kunnen zijn. Daarna hebben we de mogelijkheid om die in de hele provincie toe te passen.”

Proeven
De betrokken partijen zijn de agrarische collectieven, de terreinbeheerders, LTO-Noord en de provincie Noord-Holland. Zij hebben uitgesproken dat in drie proefgebieden (Eilandspolder-West, Mijzenpolder en het Wormer- en Jisperveld) aan de slag wordt gegaan om, samen met alle betrokkenen, het NNN af te krijgen. De proeven starten eind 2019. Binnen een half jaar wordt met de ondernemer gekeken wat nodig is om de natuur op zijn of haar perceel te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld zijn door een agrarisch bedrijf om te zetten naar een bedrijf waarvan de bedrijfsvoering zich meer richt op natuur, met particulier natuurbeheer of erfpacht. Ook verkoop van grond, ontpachting of bedrijfsverplaatsing om ergens anders het bedrijf voort te zetten kan een oplossing zijn. Daarnaast kan worden gekeken of agrariërs in aanmerking kunnen komen voor ‘duurzaam agrarisch natuurbeheer met natuurafspraken’.

Deze nieuwe mogelijkheid houdt in dat de agrariër een verbintenis aangaat van 12-jarig agrarisch natuurbeheer, met een aanvullende langjarige overeenkomst waarin specifieke natuureisen staan – bijvoorbeeld over de hoeveelheid mest die op het land mag worden uitgereden en de hoogte van het grondwaterpeil. Ook worden afspraken gemaakt over de samenwerking tussen natuurbeheerders, agrariërs en de provincie. Dat gaat meer biodiversiteit en betere leefomstandigheden voor weidevogels opleveren.

NNN
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk van natuurgebieden. Door uitbreiding van het NNN wordt de biodiversiteit (rijkdom aan planten en dierensoorten) behouden en versterkt. De basis van het Natuurnetwerk Nederland is de al bestaande natuur, zoals duinen, heiden, bossen, meren en landgoederen. Aanvullend hierop worden nieuwe natuurgebieden ontwikkeld, bijvoorbeeld op gronden die eerst voor landbouw gebruikt werden. Er zijn landelijke afspraken gemaakt dat het NNN in 2027 af moet zijn.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet