NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noorderplassen en Weerwater krijgen natuurvriendelijke oevers

19 mrt 2018

De gemeente Almere, provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland gaan de waterkwaliteit in de Noorderplassen en het Weerwater in Almere verbeteren. Onder meer door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Daarvoor hebben de 3 partijen maandag 19 maart 2018 een bestuursovereenkomst ondertekend. “Een mooie samenwerking van de verschillende overheden. Samen maken we de wateren aantrekkelijker en verbeteren we de kwaliteit”, zegt gedeputeerde Jaap Lodders.

Verbetering waterkwaliteit
De Noorderplassen en het Weerwater in Almere voldoen nu niet aan de kwaliteitsdoelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Om de plassen ecologisch goed te laten functioneren, is het nodig natuurvriendelijke oevers aan te leggen. De oevers vergroten daarnaast de biodiversiteit in beide wateren, waardoor ze ook invulling geven aan doelstellingen uit het vorig jaar opgestelde waterplan Almere. Wethouder Frits Huis: “Zo kunnen de natuurvriendelijke oevers bij het Lumièrepark gecombineerd worden met het voornemen van de gemeente een aantrekkelijke natuurlijke speelplek in het kader van het Rondje Weerwater aan te leggen.” Bij de aanleg van de oevers wordt overtollige bagger en grond gebruikt uit andere projecten zoals bouwmateriaal opdat deze een nuttige herbestemming krijgen. De oevers worden aangelegd in de periode 2018 - 2020.

Kaderrichtlijn Water
Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten de aangewezen wateren zoals het Weerwater en de Noorderplassen in 2027 aan de chemische en ecologische kwaliteitseisen voldoen. Dankzij maatregelen zoals de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers, kunnen we in Flevoland voldoen aan de KRW. “Waterschap Zuiderzeeland is blij dat de gezamenlijke maatregelen leiden tot een betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit in het Weerwater en de Noorderplassen. Het zal de beleving ook ten goede komen!”, aldus heemraad Lida Schelwald-Van der Kley.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet