NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Omgevingsverordening Noord-Brabant bundelt regels voor leefomgeving

21 mei 2019

Alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving staan voortaan bij elkaar in één digitaal document: de Omgevingsverordening.

Provincies zijn verplicht om een omgevingsverordening te hebben voordat de Omgevingswet per 2021 ingaat. Met een Interim omgevingsverordening zet de provincie Noord-Brabant een 1e stap op weg naar de definitieve omgevingsverordening. Vanaf 24 mei 2019 ligt de Interim omgevingsverordening 4 weken lang ter inzage.

De Interim omgevingsverordening bevat geen nieuwe regels, maar voegt bestaande regels uit 6 verordeningen samen. De regels zijn eenvoudiger opgeschreven en omgezet naar een nieuw digitaal systeem, met een meer gebruiksvriendelijke opbouw. Met de Interim omgevingsverordening zet de provincie ook een 1e stap om de regels beter te laten aansluiten bij de werkwijze van de Brabantse Omgevingsvisie en de Omgevingswet. De Interim omgevingsverordening zorgt ervoor dat de provincie en partijen waar ze mee samenwerkt ervaring kunnen opdoen met die nieuwe werkwijze. Waarbij er meer ruimte is om goede initiatieven van inwoners, ondernemers en andere overheden te ondersteunen en maatwerk toe te passen.

Inspraak
Het ontwerp van de Interim omgevingsverordening is te raadplegen via: www.omgevingswetinbrabant.nl/interim-omgevingsverordening. Vanaf 24 mei 2019 ligt de verordening 4 weken lang ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten.

In het najaar besluiten Provinciale Staten over de vaststelling van de Interim omgevingsverordening. De 6 bestaande verordeningen (Provinciale milieuverordening, de Verordening natuurbescherming, de Verordening wegen, de Verordening ontgrondingen, de Verordening ruimte en de Verordening water) vervallen dan.

Definitieve regels
Voordat naar verwachting 1 januari 2021 de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, stellen Provinciale Staten een definitieve Omgevingsverordening vast. Daarin kan ook nieuw beleid worden verwerkt. De provincie begint op korte termijn aan een traject van samenspraak voor de definitieve verordening. Daarvoor vraagt ze onder meer ondernemers, inwoners, gemeenten en waterschappen om inbreng te leveren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet