NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ontwerp partiële herziening PAS ter inzage

4 november 2016

Van 7 november 2016 tot en met 18 december 2016 ligt het ontwerp partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ter inzage. In deze periode kunnen mensen hun mening over de wijzigingen in dit programma geven door een zienswijze in te dienen.

Begin 2015 lag PAS voor het eerst ter inzage. Per 1 juli 2015 is PAS ingegaan. In het najaar van 2015 lag de eerste herziening van PAS voor de tweede keer ter inzage. In PAS werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken.
Wat is herzien?

PAS maakt gebruik van het rekeninstrument AERIUS. Het onderdeel AERIUS Monitor wordt tenminste eenmaal per jaar geactualiseerd. Deze aanpassing werkt door in de omvang van de depositie- en ontwikkelingsruimte, waardoor een gedeeltelijke herziening van PAS nodig is, inclusief actualisatie van de gebiedsanalyses.

De volgende documenten liggen ter inzage:
Ontwerp partiële herziening Programma Aanpak Stikstof 2015-2021
Geactualiseerde gebiedsanalyses

Alleen op de wijzigingen in het programma kan een zienswijze worden ingediend.

Voor wie?
Het Programma Aanpak Stikstof is er voor alle bedrijven die stikstof uitstoten. Veelal zijn dit agrarische bedrijven, zoals glastuinbouw en veehouderij, of industriële bedrijven, zoals chemische industrie en energiebedrijven. Ook voor degenen die geen activiteiten ontwikkelen kan het programma van belang zijn. Zo worden met het programma ook maatregelen genomen om de natuur te herstellen.
Meer informatie

Meer informatie over de partiële herziening PAS en het indienen van een zienswijze vindt u op pas.natura2000.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet