NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Oorspronkelijke natuur Schoorlse Duinen weer in ere hersteld

16 nov 2016

De oorspronkelijke natuur in de Schoorlse Duinen gaat weer zoveel mogelijk hersteld worden. Na het Rijk heeft nu ook Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland het Natura 2000 beheerplan voor de Schoorlse Duinen definitief vastgesteld. Het beheerplan is opgesteld in samenspraak met de omgeving en bedoeld om dit natuurgebied in stand te houden.

Noodzaak
De maatregelen zijn hard nodig. Onder andere door de stikstofneerslag uit verkeer, landbouw en industrie zijn de afgelopen jaren de duinen ‘dicht gegroeid’. Soorten als gras verdreven de meer bijzondere plantensoorten en de dynamiek van wind, zand en water, de kernkwaliteit van dit duingebied, is sterk afgenomen. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat er weer ruimte komt voor die natuurlijke dynamiek. De biodiversiteit zal daardoor weer toenemen. Het gaat om extra maaien of beweiden, plaggen en ook om het kappen of omvormen tot loofbos van naaldbos.

Leefgebied van bijzondere dieren en planten behouden
De Schoorlse Duinen herbergen internationaal unieke natuur, die een belangrijke natuur- en cultuurhistorische waarde heeft. Omdat deze natuur in Europa nog maar weinig voorkomt, wordt het gebied beschermd als Europees Natura 2000 gebied. Voor ieder Natura 2000-gebied wordt een beheerplan opgesteld. Hierin staan de maatregelen die voor Natura 2000 nodig zijn en welke huidige activiteiten zonder meer mogen en welke niet of onder voorwaarden zijn toegestaan.

De omgeving is betrokken
Nadat het ontwerpbeheerplan is vastgesteld, heeft het plan van 15 juni 2016 tot 27 juli 2016 ter inzage gelegen. De reacties die zijn ontvangen in de periode dat het plan ter inzage lag, hebben niet tot aanpassingen van het beheerplan geleid. Op 10 november 2016 zijn de provincie en Staatsbosbeheer tijdens een bijeenkomst in Schoorl ook in gesprek gegaan met omwonenden en andere belanghebbenden.

Gevolgen voor de gebruikers van het gebied
De activiteiten die nu in of rond het natuurgebied plaatsvinden kunnen gewoon door blijven gaan. Net zoals nu al het geval is moet bij nieuwe activiteiten eerst worden bekeken of deze schadelijk zijn voor de beschermde natuur. Voor nieuwe activiteiten kan een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet nodig zijn. De Regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, die de vergunningverlening voor de provincie verzorgt, kan daarover duidelijkheid geven.

Vervolg
Het ministerie van Economische Zaken zal het Natura 2000 beheerplan na vaststelling publiceren en de terinzagelegging voor beroep bij de Raad van State verzorgen.

Meer informatie
Meer informatie over dit onderwerp kunt u hier vinden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet