NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Oproep aan agrarische natuurverenigingen: kom met predatiebeheerplan

2 juli 2015

Uit eerste bevindingen vanuit het veld blijkt dat de predatie van weidevogelnesten dit jaar 50% hoger was dan voorgaande jaren. Dit betekent dat veel roofdieren nesten buit maakten. De provincie Fryslân roept de agrarische natuurverenigingen (collectieven) op om met een predatiebeheerplan te komen. Hiermee kunnen collectieven de roofdieren (predatoren) vroegtijdig aanpakken. Dit ter bescherming van de nesten.

Extra roofdieren dit jaar
Er zijn nog geen eindcijfers bekend over het aantal verloren nesten. Wel blijkt uit eerste bevindingen dat dit aantal veel hoger is dan voorgaande jaren. Een oorzaak zou kunnen zijn dat er dit jaar extra roofdieren (onder andere vossen) waren door de muizenplaag.

Collectieven aan de lat
Gedeputeerde Johannes Kramer: “It is tige spitich dat der in soad nêsten stikken makke binne. Om foar te kommen dat dit folgjend jier wer bart, kin der foarôf in ûntheffing oanfrege wurde om de rôfbisten oan te pakken. De kollektiven stean hjirfoar oan ‘e latte. In ûntheffing kin bygelyks oanfrege wurde ter bestriding fan de foks mei in ljochtbak”. Een ontheffing aanvragen kan alleen via een predatiebeheerplan. Dit is een plan waaruit blijkt hoe het collectief de roofdieren wil aanpakken ter bescherming van weidevogelnesten.

Nieuwe aanpak met collectieven
Agrarische natuurverenigingen zijn sinds kort verenigd in collectieven. Elk collectief levert eind juli een gebiedsaanvraag (offerte) in. Hieruit blijkt dat de boeren in hun bedrijfsvoering rekening houden met de natuur. Onderdeel hiervan is de bescherming van weidevogels. Wanneer collectieven roofdieren willen bestrijden ten behoud van de nesten, moeten ze zelf een predatiebeheerplan aanleveren. Dit predatiebeheerplan moet deel uitmaken van de gebiedsaanvraag die ze doen. Dit is nodig voor het ontvangen van subsidie voor agrarisch natuurbeheer.

Hulp bij opstellen plan
De collectieven kunnen hulp krijgen van Boer&Natuur bij het opstellen van zo’n plan. Als hulpmiddel om te komen tot zo’n plan is een protocol opgesteld. De gebiedsaanvragen (inclusief de predatiebeheerplannen) moeten uiterlijk 31 juli 2015 binnen zijn bij de provincie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet