NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

PAS: extra stimulans voor duurzaam werkende bedrijven in Brabant

24 feb 2016

Duurzaam werken is de opdracht voor bedrijven die de komende tijd willen uitbreiden/vernieuwen en daarvoor een Natuurbeschermingswetvergunning nodig hebben. De maximale economische ontwikkelingsruimte die de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) biedt, is in grote delen van Noord-Brabant bereikt.

Koeien op stal
De provincie wil daarom de vrije ontwikkelingsruimte uitsluitend nog beschikbaar stellen aan duurzaam werkende bedrijven.

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), op 1 juli vorig jaar van kracht geworden, beoogt een evenwicht tussen het belang van het beschermen van de natuur en het belang van economische ontwikkeling. Nieuwe ontwikkelingen die stikstofuitstoot tot gevolg hebben, worden gelimiteerd.

Grens bereikt
Sinds 1 juli 2015 zijn op grond van de PAS 337 vergunningaanvragen ingediend; 95% daarvan is afkomstig van veehouderijen. Er zijn 121 vergunningen verleend; 32 zijn in ontwerp. In 10 van de 15 Brabantse Natura 2000-gebieden is de grens van maximaal uit te geven vrije ontwikkelingsruimte nu bereikt. Dat betekent dat vergunningaanvragen van bedrijven in de omgeving van deze gebieden geweigerd zouden moeten worden.

Meer uitgifte
Om in deze gebieden tóch ontwikkeling mogelijk te blijven maken, hebben GS besloten de uitgifte van ontwikkelingsruimte, binnen de kaders van de landelijke afspraken, zoveel mogelijk te verruimen. De beschikbare ontwikkelingsruimte zal echter uitsluitend ten goede komen aan bedrijven die werken aan innovatie en duurzaamheid. Bijvoorbeeld veehouders die voldoen aan de eisen van de Verordening Stikstof (bijlage 2).

GS hebben deze aanpassing van het PAS-beleid vooraf besproken met de Brabants Zeeuwse Werkgevers, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie en de Brabantse Milieu Federatie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet