NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Planuitwerking EHS/Natura 2000 Overijssel van start

19 oktober 2015

Binnen de provincie Overijssel willen de partners van Samen werkt beter een goede balans tussen economie en ecologie behouden en zorgen dat de 24 Natura-2000 gebieden toekomstbestendig zijn. Met een symbolische overhandiging aan de bestuurlijk trekkers heeft gedeputeerde Hester Maij op 15 oktober 2015 het startsein gegeven voor de planuitwerking voor deze gebieden. In de planuitwerking worden de maatregelen die nodig zijn om de Natura-2000 doelen te bereiken, samen met betrokkenen, verder vormgegeven. Deze fase loopt tot eind 2016. De bestuurlijk trekkers van de gemeenten Raalte, Haaksbergen en Dinkelland, LTO-Noord, diverse natuurbeschermingsorganisaties en waterschappen maken zich er hard voor om samen met de provincie Overijssel de doelen te bereiken.

Samen verantwoordelijk
Op 15 oktober wisselden de betrokken bestuurders eerste ervaringen uit. Hierbij werd ook ingegaan op de overwegingen om als bestuurlijk trekker op te treden. “Het is niet vanzelfsprekend om deze verantwoordelijkheid te nemen als bestuurlijk trekker, terwijl je ook een belangenvertegenwoordiger bent,” licht Erik Back van LTO-Noord toe. “We hebben er dan ook goed over nagedacht om bestuurlijk trekker te zijn van het Natura 2000-gebied Springendal & Dal van de Mosbeek. De direct betrokkenen uit het gebied hebben ons gevraagd om dit te doen. Zij hebben, net als de andere partners, het vertrouwen dat wij de aangewezen partij zijn om deze opgave voor dit gebied te realiseren. En met vertrouwen, daar begint het mee.”

Meerwaarde
Wethouder Wout Wagenmans van de gemeente Raalte is het verst gevorderd in de planuitwerking voor het Boetelerveld. Ook hij was in de beginfase aarzelend of de gemeente bestuurlijk trekker wil en kan zijn. “We realiseerden ons, dat het een flinke opgave is, maar dat we als gemeente juist van meerwaarde zijn als bestuurlijk trekker. Het zijn onze bewoners om wie het gaat. Wij kunnen zorgen dat voor hen de beste oplossing wordt gezocht. Wij kunnen zorgen dat partijen worden samengebracht die echt kennis hebben van het gebied,” aldus Wout Wagenmans.

Schouders eronder
Gedeputeerde Hester Maij is trots op de stappen die zijn gezet. “Er ligt een opgave die niet gemakkelijk is. We kunnen het alleen realiseren als we samen de schouders er onder zetten. Ik ben blij dat veel partners de verantwoordelijkheid willen nemen voor een sterkere natuur én economie in Overijssel.”

Investering is moeite waard
In 2021 moet 70% van alle maatregelen gerealiseerd zijn om de doelen voor herstel en behoud van natuur en economie te kunnen behalen. De provincie Overijssel investeert de komende jaren 785 miljoen euro hierin.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de ontwikkelopgave voor de EHS en Natura 2000 op www.overijssel.nl/ehs.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet