NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Prijsvraag voor vernieuwen platteland

21 feb 2018

Op zoek naar kansrijke en innovatieve ideeën voor vernieuwing op het platteland. De ontwerpprijsvraag 'Brood en Spelen' roept grondeigenaren en ontwerpers op om samen radicale, realistische en realiseerbare voorstellen uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat.

Het platteland zal de komende jaren grote veranderingen ondergaan met grote kansen, maar ook stevige uitdagingen, zoals de transitie van de veehouderij, klimaatverandering, de wateropgave, natuurbeheer, energietransitie en dierziektes. Ook vergrijzing en een krimpende bevolking vragen om aanpassingen van de inrichting van het platteland. Daarnaast zullen veel boeren zonder opvolgers of toekomstperspectief hun bedrijf stoppen. Stallen en schuren komen hierdoor in rap tempo leeg te staan, in Brabant loopt de leegstand naar verwachting op tot 6,2 miljoen m2 in 2030 (ongeveer een kwart van alle stallen en schuren).

Rijksbouwmeester Floris Alkemade: "Er is een omslag nodig op het platteland. De opgaven zijn echter zo complex dat boeren dit niet alleen kunnen oplossen. Met deze prijsvraag willen we ontwerpkracht en gerichte kennis toevoegen, zodat we het platteland weer kunnen ervaren zoals we het zo graag zien: een beter verdienmodel voor boeren en een duurzaam en aantrekkelijk ingericht landschap, natuur en recreatie. Kortom: Brood en Spelen."

Boerenslimheid
Met de prijsvraag 'Brood en Spelen' worden grondeigenaren en ontwerpers opgeroepen om samen vernieuwende ideeën uit te werken. Dit in de overtuiging dat in het bundelen van ondernemerszin, ‘boerenslimheid’ en ontwerpkracht een enorme potentie schuilt. Berno Strootman, Rijksadviseur voor het Landschap: "Wij zetten in op het matchen van grondeigenaren met ontwerpers. Zij moeten de spil vormen van een breed samengesteld team, dat voorstellen bedenkt om de omwenteling op het platteland handen en voeten te geven. De grondeigenaren zijn belangrijk. Zij weten wat er speelt, zij hebben ideeën en een plek om die te realiseren. Ontwerpers hebben het vermogen om losse opgaven te doordenken en combineren tot een nieuw concept."

Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) vult aan: “Er is een Brabantbreed gedeeld urgentiebesef van de noodzaak tot vernieuwing van het buitengebied. Niet voor niets hebben we met 22 Brabantse gemeenten in een taskforce de handen ineen geslagen om nieuwe perspectieven te vinden voor leegstaand agrarisch vastgoed. De prijsvraag Brood en Spelen sluit hier perfect bij aan. Ik ben ervan overtuigd dat deze prijsvraag heel veel inspiratie gaat brengen voor de veranderingen waar we de komende jaren voor staan."

Vele winnaars
De prijsvraag kent vele winnaars. De eerste ronde van Brood en Spelen heeft het karakter van een ideeënprijsvraag. In deze ronde geven teams van grondeigenaren, ontwerpers en andere innovatieve denkers hun visie op de toekomst van het platteland, vertaald in een projectvoorstel voor een concrete locatie. Uit alle inzendingen kiest de jury zestien teams, acht in Brabant en acht in Gelderland en Overijssel. De geselecteerde teams krijgen ieder een bedrag van 25.000 euro om hun plan in de tweede ronde uit te werken. Ook staat een keur aan deskundigen klaar om deze teams te ondersteunen, zoals experts van de Universiteit Wageningen, Kadaster, waterschappen, provincies en diverse gemeenten.

Initiatiefnemers
Brood en Spelen is een initiatief van het College van Rijksadviseurs (rijksbouwmeester Floris Alkemade en rijksadviseur voor het landschap Berno Strootman), in samenwerking met de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de ministeries van BZK en LNV, de Noord-Brabantse Waterschapsbond, het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, ZLTO en de gemeente Deurne. Het initiatief wordt ondersteund door de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen en de 22 gemeenten van de Brabantse Taskforce VAB’s. Diverse partijen dragen als partner bij in kennis en ondersteuning, zoals Wageningen University & Research en het Kadaster.

Meer informatie
Meer informatie over de prijsvraag Brood en Spelen is beschikbaar op de website www.prijsvraagbroodenspelen.nl. Via deze website kunt u in contact komen met anderen belangstellenden en teamleden vinden. Het vormen van een team van eigenaar, ontwerper en andere deskundigen kan via deelnemersmatching: prijsvraagbroodenspelen.nl/matching/

Daarnaast worden meerdere regionale speeddate-bijeenkomsten georganiseerd. Op 1 maart wordt het reglement voor de prijsvraag op die website gepubliceerd en de leden van de jury bekend gemaakt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet