NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Brabant investeert in beheer wilde zwijnen

27 febr 2019

De provincie investeert in een beter beheer van de wilde zwijnen in Brabant. Het beleid wordt verduidelijkt en er komt extra financiële steun voor de faunabeheereenheid en onderzoek. In de faunabeheereenheid (FBE) werken jagers, grondgebruikers en maatschappelijke organisaties samen om het faunabeheer in Brabant op een evenwichtige en planmatige manier vorm te geven.

Verbetering beheer
De afgelopen 10 jaar is de populatie wilde zwijnen in Brabant toegenomen. De FBE heeft zich beraden op de wijze waarop het beheer van de wilde zwijnen kan worden verbeterd. Met de uitbraak van Afrikaanse Varkenspest in België in september 2018 is dat des te urgenter geworden. Nadat de FBE in oktober 2018 al een tussenadvies had uitgebracht, heeft zij eind januari het eindadvies aangeboden. Het advies bevat een groot aantal aanbevelingen die gericht zijn aan de vele bij het faunabeheer betrokken partijen. Een aantal aanbevelingen was ook aan de provincie gericht, waaronder de vraag om het beleid te verhelderen en de vraag om een bijdrage in kosten van onderzoek en beheer.

Gebiedsaanpak centraal in beleid
Het wild zwijn is een beschermde diersoort. Daarom zijn in Gelderland en Limburg gebieden aangewezen waar de zwijnen vrij kunnen leven. Buiten deze gebieden, en dus ook in Noord-Brabant, gelden géén instandhoudingsverplichtingen. In Brabant mogen dus alle zwijnen worden geschoten, maar dat is geen verplichting en in de praktijk ook uiterst moeilijk realiseerbaar. Alle betrokken partijen moeten er via een gebiedsaanpak samen voor zorgen dat er geen overlast en schade door wilde zwijnen optreedt. En dat het risico op de introductie van besmettelijke dierziekten zo laag mogelijk is. De gebiedsaanpak moet ook er ook voor zorgen dat de soort zich niet verder verspreidt over Brabant en dat de dichtheden in de genoemde gebieden zodanig worden beperkt dat migratie naar omliggende gebieden uitblijft. De mogelijkheden om vangkooien in te zetten, is verruimd.

Samen verantwoordelijk
Voor het faunabeheer zijn meerdere partijen samen verantwoordelijk. De provincie bepaalt het beleid; de uitvoering ervan is de verantwoordelijkheid van jagers, grondeigenaren en wildbeheereenheden. De faunabeheereenheid coördineert dat. De verbetering van het beheer vraagt om extra inzet van deze partijen en om extra financiële middelen. De provincie draagt daar graag in bij en stelt een stimuleringsbudget van € 150.000,- beschikbaar. Voorwaarde is dat de andere partijen die medeverantwoordelijk zijn daar eenzelfde eigen bijdrage bijleggen waardoor er een financiële impuls van € 300.000,- ontstaat.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet