NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies werken aan uniforme natuurinformatie

19 okt 2018

Wat is de exacte ligging van beschermde natuurgebieden in Nederland? Deze vraag moet bij het ingaan van de nieuwe Omgevingswet met één druk op de knop beantwoord kunnen worden. Onderzoek door BIJ12 onder provincies wijst uit dat aan de uniformiteit en het integraal beschikbaar zijn van deze informatie nog veel te winnen is.

De Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 ingaat, is bedoeld om het stelsel van wetgeving voor ontwikkeling en beheer van de leefomgeving te vereenvoudigen. De uitvoering van de wet wordt straks digitaal ondersteund door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In het DSO moet onder meer een landelijke en complete digitale kaart van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden ingevoerd.

Verschillende interpretaties
Het NNN is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Grofweg zijn provincies verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland op land, het Rijk is verantwoordelijk voor de grote wateren. Voor de gebruikers van het DSO is het belangrijk dat de ligging van beschermde natuurgebieden actueel en exact zijn weergegeven. Met ‘één druk op de knop’ moet straks duidelijk zijn of een nieuw initiatief op een bepaalde locatie wel of niet mogelijk is. Provincies hanteren deels hun eigen regels en definities waardoor er verschillen kunnen ontstaan bij het interpreteren wat beschermd natuurgebied is.

Project NNN-plus
Om een beeld te krijgen welke verschillen er tussen provincies zijn, heeft BIJ12 het bureau SWECO dit voorjaar onderzoek laten doen. Het rapport bevestigt dat provincies onderling op onderdelen andere criteria hanteren. Uit het onderzoek blijkt ook dat tussen provincies soms grote verschillen bestaan in de manier van vaststellen van de begrenzingen en de weergave van natuurgebieden waardoor een uniform landelijk beeld ontbreekt. SWECO doet een aantal aanbevelingen om hierin verandering te brengen. Naar aanleiding van het onderzoek is BIJ12 het project ‘NNN-plus’ gestart. Het doel van dit project is om de landelijke en complete digitale kaart van het NNN te ontsluiten vanuit de begrenzingen zoals die onder andere in de provinciale verordeningen en de aanwijzingsbesluiten van Natura-2000 gebieden vanuit het Rijk zijn vastgesteld. De ‘plus’ verwijst naar gebieden die niet onder het NNN vallen maar waar wel regels gelden waarbij rekening moet worden gehouden met natuur.

Koppeling met andere projecten
Binnen het project NNN-plus zal ook de koppeling worden gelegd met andere relevante projecten en processen, zoals de Voortgangsrapportage Natuur en het Subsidiestelsel Natuur en Landschap, waarbij de uniformering van definities een uitwerking zal krijgen in het Informatiemodel Natuur (IMNa). Het project is dit najaar gestart en moet eind juni 2019 klaar zijn.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet