NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies werken mee aan Kennisimpuls Waterkwaliteit

5 april 2019

De waterkwaliteit is in grote delen van het land de afgelopen jaren duidelijk verbeterd, maar de verbetering stagneert. Daarom start vandaag de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In dit onderzoeksprogramma werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten Deltares, KWR, WUR en RIVM aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden, zoals nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en nog onbekende chemische stoffen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) becijferde begin 2016 in haar rapport ‘Waterkwaliteit nu en in de toekomst’ dat geplande verbeteringsmaatregelen zeer waarschijnlijk niet leiden tot het bereiken van de gewenste waterkwaliteit in 2027. Dit is de uiterste datum waarop EU-lidstaten alle maatregelen genomen moeten hebben om te voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Die doelen omvatten zowel de samenstelling van waterflora en -fauna, als de concentraties aan chemische stoffen. Het PBL stelt in dit rapport dat een slimme combinatie van maatregelen nodig is om de doelen alsnog te halen.

Vraaggestuurd programma
De boodschap van PBL werd gehoord en leidde in november 2016 tot de intentieverklaring ‘Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater’. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verstevigen van de kennisbasis. Welke kennis hebben waterkwaliteitsbeheerders én belanghebbenden (zoals de landbouw) nodig om de ambities van de Delta-aanpak en de KRW-doelen daadwerkelijk te realiseren? Deze vraag heeft geleid tot de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In dit onderzoeksprogramma werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten Deltares, KWR, WUR en RIVM aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden, zoals nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en nog onbekende chemische stoffen. Met dit inzicht kunnen waterbeheerders de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten.

Eén ingang naar bestaande en nieuwe kennis
Met de Kennisimpuls Waterkwaliteit wordt gehoor gegeven aan de vraag vanuit de Tweede Kamer naar een eenduidige kennisbasis voor waterkwaliteit. Deelnemende partijen brengen bestaande en nieuwe kennis bijeen, en maken die kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk. De eerste projecten zijn gestart in 2018. Vanaf vandaag is de voortgang van het programma, en de kennis die het in vier jaar oplevert, te volgen op de website kennisimpulswaterkwaliteit.nl. Het budget bedraagt meer dan 10 miljoen euro. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven financieren het programma.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet