NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Publicatie Klimaatverandering en ecologie verschenen

3 feb 2021

Katja Philippart, directeur van de Waddenacademie, heeft op 3 februari tijdens de Waddentoogdag 2021 de eerste exemplaren van het rapport Klimaatverandering en Ecologie aangeboden aan de voor het Waddengebied verantwoordelijke (demissionaire) ministers Van Nieuwenhuizen (I&W) en Schouten (LNV).

Rapport Klimaatverandering en ecologie
Klimaatverandering is een van de belangrijkste thema’s van deze tijd. De gevolgen tekenen zich mondiaal af en worden met het jaar concreter. De zorgen nemen toe, ook voor het kwetsbare Waddengebied. In 2009 presenteerde de Waddenacademie de agenda ‘Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden.’ Hierin werd stilgestaan bij de gevolgen van de klimaatverandering voor de ecologie van het Waddengebied.

Tien jaar na het verschijnen van die agenda rijst de vraag hoe het er nu voor staat. Zijn er vanuit de wetenschap aangrijpingspunten aan te reiken waar beleidsmakers wat mee kunnen? Deze vraag was voor de Waddenacademie en het Omgevingsberaad Waddengebied aanleiding om wetenschapsjournalist Rob Buiter te vragen om door middel van interviews met deskundigen de stand van zaken in kaart te brengen waarbij de jongste scenario’s voor de Waddenzee, de ecologische consequenties ervan en de handelingsperspectieven worden beschreven. In een afsluitend hoofdstuk reflecteren Piet Hoekstra en Katja Philippart namens de Waddenacademie op deze interviews en geven ze een aanzet tot discussie.

De publicatie is primair gericht op de partijen die zitting hebben in het Omgevingsberaad Waddengebied, maar zal naar verwachting ook bestuurders en andere geïnteresseerden die geen zitting hebben in het Omgevingsberaad boeien.
Eén vraag komt steeds weer bovendrijven: hoe houdbaar is het Europees beleid voor natuurbehoud en natuurherstel voor de Waddenzee? Het rapport geeft daar geen antwoord op, maar wil wel de start zijn van een zoektocht. De hoop is dat het rapport inspireert en inzichten geeft hoe het Werelderfgoed gezamenlijk te beschermen en toekomst te geven.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet