NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Reactie op advies Commissie Van Geel: afgewogen en integraal advies

25 april 2018

Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland zijn blij met het advies van Pieter van Geel over de Oostvaardersplassen. Er ligt een afgewogen en integraal beleidskader voor het beheer van de Oostvaardersplassen. Dit advies geeft invulling aan de opdracht die de Commissie Van Geel heeft gekregen. Het advies is ook nadrukkelijk een review van het tot nu toe gevoerde beleid. Dat is van belang omdat deze review een voorwaarde is voor een eventuele aanpassing van de overeenkomst met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor wat betreft het welzijn van de grote grazers. Het advies om de Oostvaardersplassen nadrukkelijk te zien binnen de ontwikkeling van het Nationaal Park Nieuw Land past bij de door GS ingezette ontwikkeling. GS realiseren zich dat het beheer van de grote grazers een belangrijk onderwerp van maatschappelijk debat en aandacht is. De Commissie Van Geel gaat uitgebreid in op het beheer en benoemt concrete maatregelen voor het toekomstig beheer van de grote grazers.

Reactie van het college
Tijdens de presentatie van het advies op 25 april 2018 heeft gedeputeerde Hofstra de reactie van het college als volgt verwoord:

- GS danken de Commissie Van Geel voor haar werkzaamheden en voor het opleveren van het brede advies, dat is opgesteld in opdracht van GS. GS vinden het van belang en waarderen het dat de commissie heeft gesproken met ruim 40 deskundigen, betrokkenen en belanghebbenden tijdens de totstandkoming van het advies in de afgelopen maanden.
- De Oostvaardersplassen zijn een bijzonder natuurgebied dat in de afgelopen 50 jaar continu in ontwikkeling is en waar Nederland trots op mag zijn. De commissie noemt dit ook in het voorwoord van het advies en GS onderschrijven dat.
- GS hebben aan de Commissie Van Geel de opdracht gegeven om op basis van het initiatiefvoorstel beleidskader beheer Oostvaardersplassen van Provinciale Staten (PS) te komen met een integraal advies. De commissie beschrijft in het advies een samenhangend pakket, waarin de betekenis van de Oostvaarderplassen als vogelnatuurreservaat, de landschappelijke inrichting en het welzijn van de grote grazers in onderling verband worden gepresenteerd. Een pakket dat gelijktijdig bijdraagt aan de versterking van toerisme en recreatie.
- De Commissie Van Geel adviseert nadrukkelijk om het Oostvaardersplassengebied binnen het verband van Nationaal Park Nieuw Land verder te ontwikkelen. GS zien dit als een onderschrijving van de betekenis van het Nationaal Park Nieuw Land voor de toekomst van de Oostvaardersplassen en de daarvoor ingezette ontwikkeling.
- GS zullen het advies van de Commissie Van Geel wegen en de besluitvorming in PS voorbereiden. In het Statenvoorstel zullen GS de stappen opnemen die nodig zijn om uitvoering te geven aan het beleidskader. De financiële voorwaarden om te komen tot het toekomstig beheer van de Oostvaardersplassen moeten daarin een plaats krijgen.
- Het advies van de Commissie Van Geel is een review van het gevoerde beleid. GS vinden dit van belang, omdat niet alleen het initiatiefvoorstel daarom vraagt, maar ook omdat deze beleidsreview een voorwaarde is voor een eventuele aanpassing van de overeenkomst met het ministerie van LNV voor wat betreft het welzijn van de grote grazers.
- GS nemen in het Statenvoorstel de aanbeveling van de Commissie Van Geel mee om na besluitvorming voortvarend aan de slag te gaan, vanzelfsprekend in samenwerking en in samenspraak met medeoverheden als het Rijk, de gemeenten Almere en Lelystad en Staatsbosbeheer als eigenaar en beheerder van de Oostvaardersplassen.
- GS realiseren zich dat het beheer van de grote grazers een belangrijk onderwerp van maatschappelijk debat en aandacht is. De Commissie Van Geel gaat uitgebreid in op het beheer en benoemt concrete maatregelen voor het toekomstig beheer van de grote grazers. Voor GS is het van belang dat de maatregelen zijn gepresenteerd in een samenhangend pakket van Natura2000, dierenwelzijn en landschapsinrichting.
- De Commissie Van Geel noemt monitoring als manier om nauwgezet te volgen hoe het gebied en het welzijn van de grote grazers zich ontwikkelt. Dit ligt in lijn met de wens van PS om jaarlijks een rapportage te ontvangen over de voortgang van het gevoerde beheer.
- GS realiseren zich dat velen uitkijken naar de invulling van het toekomstig beheer van de Oostvaarderplassen en het welzijn van de grote grazers. GS zullen zich inzetten voor het democratisch proces dat gaat plaatsvinden om te komen tot een afgewogen besluit door PS vóór deze zomer, zodat na het besluit voortvarend en met zorgvuldigheid wordt gestart met de uitvoering.
- GS willen tot slot nogmaals de leden van de Commissie Van Geel bedanken voor de inspanningen van de commissie om te komen met een integraal beleidskader voor het beheer van de Oostvaardersplassen.

Gedeputeerde Staten zullen in de 2e helft van mei 2018 met een voorstel komen dat op 6 juni 2018 voor het eerst in de Commissie Duurzaamheid geagendeerd zal worden. Besluitvorming door Provinciale Staten wordt in juli 2018 verwacht.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet