NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Reddingsplan voor roofvogels Texel

30 apr 2015

Velduil en blauwe kiekendief zijn bijna verdwenen uit Texel en de rest van het waddengebied. Daarom komen Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland met een reddingsplan voor deze roofvogels. Begin april zijn delen van de polder Waalenburg ingezaaid. Op deze vogelakkers vinden de roofvogels straks weer voldoende voedsel en nemen ze naar verwachting in aantal toe.

Natuurmonumenten gaat samen met Vogelbescherming Nederland bijna 15 hectare aan vogelakkers realiseren op Texel.

Granen, klaver en muizen
Stroken van de vogelakkers zijn afwisselend ingezaaid met een mengsel van granen en kruiden en een mix van klaver en luzerne. Nu zijn alleen nog tijd en gunstige weersomstandigheden nodig voor een snelle ontwikkeling van dit stukje natuur en de groei van een muizenpopulatie. De akkers dienen ook als broed- en foerageergebied voor graspiepers, veldleeuweriken, gele kwikstaarten en vinkachtigen.

Blauwe kiekendief en velduil
De blauwe kiekendief jaagt boven open velden naar muizen en kleine vogels. De velduil is een niet schuwe middelgrote uil, die soms overdag actief is. Beide soorten waren kenmerkende broedvogels in de duinen op de Wadden. Maar de kans om deze vogels te zien is steeds kleiner geworden. De aantallen zijn de laatste decennia sterk gedaald.

Rond 1990 broedden ruim 100 paar blauwe kiekendieven in het waddengebied. In 2012 waren dat er elf. In 2014 broedden nog maar vier paren op Texel! Ook de velduil is een zeer schaarse broedvogel in Nederland. Beide vogels staan prominent op de Rode Lijst van te beschermen Nederlandse broedvogels.

Vogelbescherming Nederland
Dankzij de samenwerking tussen Vogelbescherming Nederland, Werkgroep Grauwe Kiekendief, ANV De Lieuw en Natuurmonumenten zien we misschien al dit jaar blauwe kiekendieven en velduilen boven de vogelakkers van Waalenburg op Texel jagen. En markeert dit het behoud van deze fantastische vogels voor het waddengebied!

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet