NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruim 1,8 miljoen euro voor natuurinrichting Koningsdiep

4 okt 2016

De gebieden Oude Bosch, Slotpleats en Hemrikkerscharren in het Koningsdiep (gebied rondom de beek Alddjip) worden opnieuw ingericht. De herinrichting biedt betere kansen voor de ontwikkeling van de natuur. De provincie Fryslân dacht samen met de gebiedscommissie Koningsdiep en mensen uit de streek na over de inrichting van de gebieden. Gedeputeerde Staten van Fryslân zijn akkoord met de drie inrichtingsplannen. De verwachting is dat de uitvoering in het najaar van 2017 start.

Gedeputeerde Johannes Kramer: “De natuer yn dizze gebieten krijt wer nije kânsen troch de nije ynrjochting. Ek foar minsken wurden de natuergebieten oantrekliker. Der komt ûnder oare in kuierpaad yn de Oude Bosch en in útsichtpunt by de Hemrikkerscharren. Sa komt der in plus foar de natuer mar kinne ek de minsken mear fan dit gebiet genietsje.”

Natuurinrichting Oude Bosch, Slotpleats en Hemrikkerscharren
In de Oude Bosch komt een grote poel (grote plas water). In poelen voelen amfibieën en libellen zoals de gevlekte glanslibel zich thuis. Er komt ook een moerasachtige zone bij de poel. Daar ontwikkelen dopheide en veenmossen zich goed. De omliggende graslanden kunnen zich ontwikkelen tot bloemrijke graslanden. Soorten als de Gevlekte Orchis profiteren van deze omgeving. De Slotpleats ontwikkelt zich ook als bloemrijk gebied. De drogere delen van het gebied vormen straks een geschikt leefgebied voor vlinders zoals de Bruine vuurvlinder. In de Hemrikkerscharren komt een nieuwe beekloop, de moerassige oeverzones bieden o.a. een geschikte leefomgeving voor de Waterspitsmuis.

Gebiedsinrichtingproject Koningsdiep
Het belangrijkste doel binnen het landinrichtingsproject Koningsdiep is het inrichten van 500 hectare natuur binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De inrichting richt zich op de ontwikkeling van het beekdal rondom de beek Alddjip. Naast de inrichting van het beekdal richt de gebiedsontwikkeling zich ook op een betere waterkwaliteit. Ook moet de herinrichting de verdroging en verzuring in het natuurgebied verminderen.

Financiering
De provincie Fryslân draagt ruim 1.526.000 euro bij. Wetterskip Fryslân draagt 364.000 euro bij aan inrichting van de Hemrikkerscharren.

Provincie Fryslân
De provincie Fryslân werkt aan de ontwikkeling en het behoud van het Friese landschap en haar natuur. De provincie schrijft beleid om ervoor te zorgen dat belangrijke dieren en planten blijven bestaan. Uit dat beleid komen onder andere gebiedsontwikkelingsprojecten tot stand. Daarmee zet de provincie zich in voor de Fryske natuur, waar planten en dieren van profiteren, maar ook de mensen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet