NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruim 2 miljoen euro voor biodiversiteit en innovatie op het platteland

26 jun 2019

Provincie Flevoland stelt op 1 juli 2019 opnieuw 2 subsidieregelingen open uit de beschikbare middelen van het Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het gaat om de regelingen Niet-productieve investeringen in biodiversiteit, natuur en landschap en Samenwerking voor innovaties. De ruim 2 miljoen euro subsidie is beschikbaar om te kunnen vernieuwen, verduurzamen en innoveren, met als doel een duurzaam, innovatief en concurrerend Flevolands platteland. Voor het aanvragen van subsidies moet de aanvrager een aantal stappen doorlopen. Heeft u vragen over het aanvragen van een subsidie? Mail uw vraag naar plattelandsontwikkeling@flevoland.nl of bekijk de veelgestelde vragen.

Niet-productieve investeringen in biodiversiteit, natuur & landschap
De maatregel 'Niet-productieve investeringen in biodiversiteit, natuur en landschap' is gericht op investeringen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen voor natuur, landschap en biodiversiteit. Deze openstelling is specifiek gericht op versterking van de natuur en biodiversiteit in de gebieden Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Ook overige natuurgebieden die binnen de contouren van het binnendijkse deel Nationaal Park Nieuwland vallen komen in aanmerking. In totaal is er 670.000,- euro beschikbaar gesteld voor diverse partijen, zoals landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten of samenwerkingsverbanden daarvan. De subsidieregeling opent op maandag 1 juli 2019 om 9:00 uur en sluit op vrijdag 27 september 2019 om 17:00 uur.

Samenwerking voor Innovaties
De subsidiemaatregel ‘Samenwerking voor Innovaties’ heeft betrekking op de uitvoering van innovatieprojecten die gericht zijn op de productie of handel, of op het verspreiden en praktijkrijp maken van kennis en innovatie op het gebied van een aantal landbouwthema's. In totaal is er 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Heeft u een idee voor het vernieuwen van landbouw en wilt u daarin samenwerken met partners, dan is deze regeling wellicht interessant voor u. De subsidieregeling ‘Samenwerking voor Innovaties’ opent op maandag 1 juli 2019 om 9:00 uur en sluit op vrijdag 27 september 2019 om 17:00 uur.

Informatiebijeenkomst
Provincie Flevoland organiseert een informatiebijeenkomst over de subsidieopenstelling ‘Samenwerking voor Innovaties’ op maandag 9 juli om 15:00 uur in het Provinciehuis in Lelystad. Een mooie gelegenheid om mogelijke partners voor uw idee te ontmoeten en meer te weten te komen over de aanvraagprocedure. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via: plattelandsontwikkeling@flevoland.nl.

Europees programma
Beide openstellingen maken deel uit van het (Europese) Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). De Europese Unie stelt subsidie beschikbaar aan agrariërs, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten, waterschappen en aan samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland. De provincies hebben samen met het Rijk het 3e Plattelandontwikkelingsprogramma opgesteld.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet