NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Ruimtelijke kwaliteit Zuid-Holland volledig in kaart

18 dec 2014

Gedeputeerde Staten hebben de laatste 3 gebiedsprofielen vastgesteld. Het gaat om de gebieden ‘Gouwe Wiericke’, ‘Hollandse Biesbosch’ en ‘Bentwoud, Rottemeren en Zuidplas’.

De provincie Zuid-Holland heeft nu in totaal 16 gebiedsprofielen vastgesteld. Dit doet zij in samenwerking met de betrokken gemeenten, regio’s, het waterschap en maatschappelijke organisaties.

De al eerder vastgestelde gebiedsprofielen kunt u bekijken op het webportaal ‘Ruimtelijke kwaliteit in kaart’.

Ruimtelijke kwaliteit
De provincie geeft sturing aan de ruimtelijke ordening. Het begrip ruimtelijke kwaliteit speelt daarbij een hoofdrol. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zouden de ruimtelijke kwaliteit van een omgeving moeten verbeteren. Met ons beleid stimuleren we dat initiatiefnemers voortbouwen op de bestaande kwaliteiten, en daarmee op de identiteit, van Zuid-Holland. Bij de ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp moet je denken aan belevingswaarde, gebruikswaarde én toekomstwaarde. Het moet er dus goed uit zien, goed gebruikt kunnen worden en duurzaam zijn in beheer en onderhoud.

Gebiedsprofiel
Een gebiedsprofiel beschrijft en visualiseert kenmerkende ruimtelijke elementen die van bovenregionaal belang zijn. Voorbeelden van kenmerkende ruimtelijke elementen zijn: de verkavelings- en waterstructuur, linten, laanbeplantingen, herkenbare dijken, openheid. De gebiedsprofielen geven een overzicht van de landschappelijke waarden, waarmee bij ruimtelijke ingrepen rekening moet worden gehouden. Maar ze beschrijven ook ambities die richting geven aan de ontwikkeling van de kenmerken. Het gebiedsprofiel is een regionale uitwerking van de provinciale kwaliteitskaart uit de Visie Ruimte en Mobiliteit

Handreiking
Als gemeenten een bestemmingsplan opstellen voor het buitengebied en stads- en dorpsranden, moet dat plan een beeldkwaliteitsparagraaf bevatten. Het gebiedsprofiel biedt voor het opstellen van deze paragaaf een handreiking. Voor projectontwikkelaars en ontwerpbureau’s bevat het gebiedsprofiel een overzicht van de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten, dat zij kunnen gebruiken bij het uitwerken van hun plannen.

Dit kan ertoe leiden dat de plannen beter aansluiten bij het overheidsbeleid, waardoor ze sneller gerealiseerd kunnen worden. Tot slot gebruikt de provincie de gebiedsprofielen bij het opstellen van haar eigen plannen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet