NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rustgebieden voor ganzen in Utrecht

9 nov 2015

De provincie Utrecht wijst rustgebieden voor ganzen aan. De gebieden bieden rust- en foerageerplaats voor de grauwe gans en kolgans in de periode van 1 november tot 1 april en voor de brandgans tot 1 mei. De begrenzing van de rustgebieden is tot stand gekomen in overleg met LTO Noord. Op 1 november 2015 is de winterrust ingegaan.

In de rustgebieden mogen winterganzen niet verjaagd worden. Als perceeleigenaren in deze periode schade van de winterganzen ondervinden, ontvangen zij, nadat zij zich bij het Faunafonds hebben gemeld, voor deze gebieden een tegemoetkoming ter hoogte van 100% van de getaxeerde schade. Deze vergoeding wordt aangevuld met een toeslag van € 50,- per schadehectare per bedrijf.

Rustgebieden
Perceeleigenaren hebben inmiddels een brief ontvangen met details over de winterrust. De winterrustgebieden voor ganzen in de provincie Utrecht zijn in vergelijking met de afgelopen winter niet gewijzigd en betreffen N2000 Nederrijn, de Lopikerwaard en de N2000 Oostelijke Vechtplassen incl. zone rondom.

Onder voorwaarden is jacht, beheer en schadebestrijding toegestaan waarbij altijd de foerageerfunctie van het gebied voor de winterganzen voorop staat. Dit geldt ook voor reguliere agrarische activiteiten. Voor percelen die gelegen zijn aan de rand van, of binnen Natura 2000-gebieden, kunnen aanvullende beperkingen gelden.

Meer informatie over het ganzenbeheer in de provincie Utrecht is te vinden op de website van de provincie Utrecht.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet