NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Snellere aanleg Natuurnetwerk Brabant

6 sept 2019

Voortvloeiend uit het Bestuursakkoord “Kiezen voor kwaliteit” van het provinciaal bestuur krijgt de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant een impuls.

Zonnedauw
6 partijen: de 3 Brabantse Waterschappen, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten maakten afspraken over het in een hoger tempo aanleggen van nieuwe natuur. Ze hebben daarbij ook aangegeven in welke gebieden zij de natuurrealisatie - en in combinatie daarmee het herstel van het watersysteem - op zich nemen. De aanleg van nieuwe natuur is nodig om de biodiversiteit te laten toenemen.

Eerste stap
Gedeputeerde Grashoff van Natuur, Water en Milieu: ‘Deze overeenkomst is een eerste stap om de aanleg van het Brabantse natuurnetwerk te versnellen. Want we willen er echt vaart in gaan brengen’. Een kaart toont de gebieden binnen het Natuurnetwerk Brabant waar 1 van de 6 partijen als trekker optreedt. Als trekker organiseren deze partijen een gebiedsproces om de nieuwe natuur te realiseren. Zij betrekken organisaties en particulieren daarbij. Ook nemen zij initiatief om gronden te verwerven en in te richten van gronden voor de natuur. Vaak zal dit gepaard gaan met het aanpassen van het watersysteem In de gebiedsprocessen zullen zij kansen benutten en rekening houden met mogelijkheden voor o.a. de agrarische sector, landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Uitvoering
De uitvoering vindt de komende jaren (tot 2028) plaats. Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn bereid om in een groot deel van de nieuwe natuurgebieden ook het langjarige beheer van de natuur op te pakken. De provincie en haar partners proberen huidige eigenaren of particulieren, stichtingen en andere organisaties te enthousiasmeren voor het langjarig beheren van natuur. Dit vergroot de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur.

Ondersteuning
De impuls van de natuurrealisatie past volledig in het nieuwe Bestuursakkoord voor de Provincie Noord-Brabant en is niet los te zien van manifesten van de betrokken organisaties, zoals het manifest 'Brabants Mozaïek in ontwikkeling' dat begin 2019 is uitgebracht. De provincie ondersteunt de uitvoerende partijen op verschillende manieren. Zo stelde de provincie het Groen Ontwikkelfonds Brabant in waar initiatiefnemers voor natuuraanleg subsidie kunnen aanvragen. Ook ondersteunt de provincie de uitvoerende partijen met kennis, menskracht en ervaring.

Zichtbaar meer natuur
Dankzij de afspraken wordt de komende jaren in veel gebieden binnen het Natuurnetwerk Brabant de natuuraanleg zichtbaar. Landbouwgronden worden omgevormd tot natuur. Behalve de zes organisaties die concrete afspraken hebben gemaakt, werken sinds 2012 nog vele andere partijen aan de aanleg van nieuwe natuur. Zoals een aantal gemeenten, landgoedeigenaren, particulieren, Stichting Duurzaamheidsvallei en ARK-natuurontwikkeling. Ook landbouworganisatie ZLTO wil in enkele gebieden natuuraanleg organiseren. Een voorbeeld van een natuurproject is De Gooren waar het Brabants Landschap samen met het Waterschap De Dommel en de Gemeente Hilvarenbeek werkt aan het terugbrengen van het zeldzaam geworden beekdallandschap met bijbehorende natuurwaarden. Er komen elzensingels en poelen en het beekje De Roodloop gaat weer door het gebied kronkelen. Ook worden hooilanden ingericht.

Natuurnetwerk
De aan te leggen nieuwe natuur gaat deel uitmaken van het Natuurnetwerk Brabant: het geheel van met elkaar verbonden natuurgebieden. Een zo robuust mogelijke natuur is van groot belang voor de biodiversiteit. Planten en dieren krijgen zo meer ruimte en kunnen makkelijker van het ene naar het andere gebied. Dat is belangrijk voor de voedselbeschikbaarheid en een gezonde voortplanting. Maar het Natuurnetwerk Brabant is ook belangrijk voor de Brabantse samenleving en economie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet