NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Subsidie beheer natuur en landschap via agrarische collectieven

11 dec 2014

Subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer is vanaf 2016 alleen aan te vragen door gecertificeerde agrarische collectieven. Dat is de grote verandering van het ontwerp-Natuurbeheerplan 2016 van de provincie Gelderland. Het ontwerp ligt vanaf 13 januari ter inzage.

Bloemrijk grasland en bomen; bron provincie GelderlandHet Natuurpact tussen Rijk en provincies uit 2013 geeft aan dat het agrarisch natuur- en landschapsbeheer een belangrijke bijdrage levert aan de (inter)nationale natuurdoelstellingen. De partijen hebben afgesproken de effectiviteit te vergroten met een nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer waarin gewerkt wordt met collectieven van agrariërs.

Agrarische collectieven in oprichting
In Gelderland zijn nu drie agrarische collectieven in oprichting: Veluwe, Achterhoek en Rivierenland. Deze collectieven maken afspraken met de provincie op basis van een beheerplan en een gebiedsaanvraag die zij in de periode december 2014 - mei 2015 opstellen. De agrarische collectieven komen namens de agrariërs tot een aanvraag in een gebied waarbij samenwerking met andere partijen zoals gemeenten, waterschappen, landgoedeigenaren en natuurorganisaties van groot belang is.

Ontwerp-Natuurbeheerplan 2016
Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2016 legt de begrenzing vast van leefgebieden, zoekgebieden water en criteria waaraan de gebiedsaanvraag moeten voldoen. Daarbij is aandacht voor beheer van de leefgebieden voor soorten, het aanbrengen van focus op die gebieden waar het meest natuurresultaat gehaald kan worden én de relatie met het Gelders Natuur Netwerk, landschapsbeleid en waterbeleid.

Zienswijze
Belanghebbenden kunnen van 13 januari - 23 februari 2015 de stukken inzien en eventueel een zienswijze op het ontwerp-Natuurbeheerplan indienen. In januari 2015 organiseert de provincie ook enkele informatiebijeenkomsten. Verdere informatie hierover volgt op deze website.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet