NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Terinzagelegging partiele herziening Programma Aanpak Stikstof gestart.

9 sept 2015

Van 7 september 2015 tot en met 18 oktober 2015 ligt het ontwerp partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ter inzage. U kunt in deze periode bij het Rijk uw mening over de wijzigingen in dit programma geven door een zienswijze in te dienen. Dit kan digitaal, schriftelijk of telefonisch.

Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook de vergunningverlening voor economische activiteiten. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om deze stikstofproblemen aan te pakken. In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Het Programma Aanpak Stikstof maakt gebruik van het rekeninstrument AERIUS. Het onderdeel AERIUS Monitor wordt tenminste eenmaal per jaar geactualiseerd. Deze aanpassing werkt door in de omvang van de depositie- en ontwikkelingsruimte, waardoor een partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof nodig is.

Het Programma Aanpak Stikstof is er voor alle bedrijven die stikstof uitstoten. Veelal zijn dit agrarische bedrijven, zoals glastuinbouw en veehouderij, of industriële bedrijven, zoals chemische industrie en energiebedrijven. Ook voor degene die geen activiteiten ontwikkelen kan het programma van belang zijn. Zo worden met het programma ook maatregelen genomen om de natuur te herstellen.

Meer informatie over de partiele herziening PAS en het indienen van een zienswijze vindt u op http://pas.natura2000.nl .

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet