NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Toekomstige dijkversterking combineren met gebiedsontwikkeling

23 april 2015

Om de waterveiligheid in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ook in de toekomst te garanderen, is het noodzakelijk om op termijn de dijken te versterken. Dijkversterking heeft effect op de woon-, werk- en leefomgeving en is niet eenvoudig. Het is belangrijk om te zoeken naar slimme combinaties van dijkversterkingen met ruimtelijke en economische ontwikkelingen. De bestuurders van de provincie Zuid-Holland, het waterschap Rivierenland, de gemeenten en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben het startsein gegeven voor het MIRT-onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden waarin mogelijke slimme combinaties worden onderzocht.
MIRT-onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen het MIRT, dat staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport. In dit programma maken Rijk en regio’s afspraken over projecten waaraan zij samen werken. Bij deze afspraken is het belangrijk dat goed wordt onderzocht of, en zo ja welke, investeringen wenselijk en noodzakelijk zijn.
Slimme verbindingen

Bij de start van het MIRT-onderzoek op 22 april 2015 zijn ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen uit het gebied geïnformeerd over het doel van het MIRT-onderzoek. Het onderzoek moet binnen 2 jaar duidelijk maken waar in het gebied slimme verbindingen tussen waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. Behoud en versterking van de cultuurhistorische identiteit, de ruimtelijke kwaliteit en de economische kracht van het gebied staan daarbij voorop.
Vernieuwende ideeën

Tijdens de bijeenkomst deed Bram van Hemmen (burgemeester van Sliedrecht) een beroep op marktpartijen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners om samen met de overheden actief mee te denken. De komende maanden worden zij op verschillende momenten uitgedaagd om slimme en vernieuwende ideeën aan te dragen voor het combineren van waterveiligheid en gebiedsontwikkeling. Voor de zomer wordt de website www.A5H.nl gelanceerd waar iedereen informatie kan vinden over de voortgang van het onderzoek en kan meediscussiëren over oplossingen. In oktober 2015 is de volgende mijlpaal in de besluitvorming. Dan wordt besloten welke ideeën interessant en kansrijk zijn voor verdere uitwerking.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet