NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Toestemming voor bestrijding ganzen met CO2

8 juni 2015

De provincie Friesland geeft toestemming aan de Fauna Beheereenheid (FBE) voor het bestrijden van zomerganzen met CO2. Eerder stemden Gedeputeerde en Provinciale Staten in met het gebruik van CO2. Dit gebeurde tijdens de vaststelling van het Friese Ganzenakkoord in 2014. Daarna was het nog wachten op toestemming van de Europese Commissie. Dit kwam er begin mei 2015.

Gedeputeerde Johannes Kramer: “Der binne ferskate organisaasjes belutsen by de útfiering fan dit beslút. De Europeeske Kommisje moast earst in akkoart ôfjaan. Der is gjin fergunning nedich yn it ramt fan de Natuerbeskermingswet. Dit Natura 2000-gebiet wurdt nammentlik net fersteurd troch dizze ienmalige aksje. Earder wiene al ûntheffings ôfjûn binnen de Flora en faunawet om guozzen te bestriden mei it gewear. Dêr is it middel CO2 no oan taheakke”. De FBE krijgt deze ontheffing om It Fryske Gea te machtigen dit middel in De Alde Feanen te gebruiken.

Groter wordend probleem
De aantallen zomerganzen (die hier het hele jaar blijven) stijgt sterk. Deze vormen een steeds groter probleem voor de luchtvaartveiligheid, landbouw en natuur. De inzet van CO2 draagt bij aan het terugbrengen van schade aan landbouwgronden. Henk de Vries, directeur It Fryske Gea: “We houden ons als It Fryske Gea aan de afspraak om dit maatschappelijke probleem mee op te lossen. Het prikken van eieren en het jagen op koppelvormende ganzen hebben te weinig effect. We worden daardoor gedwongen dit middel in te zetten om het aantal zomerganzen te verminderen. Bij deze groepsgewijze vangactie gaat het om enkele honderden zomerganzen. Voorwaarde van onze medewerking is dat er door deze vangactie tienduizenden winterganzen van de dood worden gered doordat er dan een langere rustperiode van vier maanden ingaat. Dit is met de provincie, jagers en boeren overeengekomen”.

Maatschappelijke aanvaardbaarheid
Het doden van ganzen met behulp van CO2 roept verschillende gevoelens op in de maatschappij. Om die reden is onder andere de Raad voor Dierenaangelegenheden gevraagd hierover advies uit te brengen. In dit advies van 17 december 2012 stelt de Raad: ‘Als het gaat om populatiereductie (dit betreft grote aantallen) of om de veiligheid van het vliegverkeer is het gebruik van CO2-gas de meest aanvaardbare methode, gevolgd door afschot’. De Raad noemt daarbij dat het hier gaat om ‘noodzakelijk lijden’. Noodzakelijk omdat er een maatschappelijk doel is geformuleerd. In dit geval het verminderen van schade aan gronden door ganzenvraat.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet