NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tot uiterlijk 15 april zaaien bij muizenschade binnen Agrarisch natuurbeheer

8 april 2015

Agrariërs die aan agrarisch natuurbeheer doen en muizenschade hebben, mogen hun land doorzaaien en/of herinzaaien. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt over de voorwaarden tussen het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). LTO, BoerenNatuur en de Provincie Fryslân.

De taxateur van het Faunafonds heeft aangegeven of grasland moet worden doorgezaaid en/of heringezaaid. Bij minder dan 50% schade wordt vertrouwd op het herstellend vermogen van de natuur.

Doorzaaien en herinzaaien
De periode van het mogen doorzaaien (zonder ploegen) en herinzaaien (volledig herinzaaien) is verlengd tot 15 april. Op 15 april begint de rustperiode die geldt binnen het beheerpakket. Na de einddatum van de rustperiode mogen agrariërs weer doorzaaien en/of herinzaaien. De einddatum verschilt per pakket.

Kruidenrijk weidevogelgrasland
Bij weilanden met een beheerpakket kruidenrijk weidevogelgrasland mag doorzaaien en/of herinzaaien alleen met een kruidenrijk mengsel. Ploegen is niet toegestaan. Door alleen de toplaag te bewerken wordt een zaaibed gemaakt voor het graszaad (mengsel). Hierdoor verliezen de diepere grondlagen hun oude structuur niet. Agrariërs moeten de aankoop van een kruidenrijk mengsel kunnen aantonen. Dit kan met bonnen of een factuur die bij de aankoop horen. Dit is belangrijk voor de controle.

Agrariërs hoeven geen melding te doen bij het RVO-loket
Agrariërs hoeven geen melding te doen bij het RVO-loket als zij hun land doorzaaien en/of herinzaaien. De NVWA controleert de weilanden en geeft de uitkomsten door aan de RVO. Bij muizenschade vraagt de NVWA aan de beheerder of melding is gedaan van de schade bij het Faunafonds. Maar ook of er een taxatierapport is opgesteld. De RVO beoordeelt of het doorzaaien en/of herinzaaien rechtmatig is gebeurd. Dit doen ze aan de hand van de resultaten van het NVWA en het taxatierapport. Aanbevolen wordt dat agrariërs met een beheerpakket zich melden bij de betreffende mozaïekregisseur, voordat gestart wordt met zaaien.

Agrarisch natuurbeheer
Agrarisch natuurbeheer is erg belangrijk voor het behoud van de weidevogels in Fryslân. Er wordt onder andere later gemaaid. Ook zijn er kruidenrijke vochtige graslanden. Hierdoor wordt een leefgebied voor weidevogels gemaakt waarin hun jongen goed kunnen opgroeien. Agrariërs die aan agrarisch natuurbeheer doen, werken met beheerpakketen. Aan deze pakketten zijn belangrijke voorwaarden verbonden. Bijvoorbeeld dat een agrariër zijn land niet mag omploegen in een gepaalde periode.

Meer informatie over de muizenplaag is te vinden op www.fryslan.frl/muizen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet