NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tweede Kamer bespreekt staat van de Nederlandse natuur

29 jan 2016

In een dertigledendebat heeft de Kamer afgelopen woensdag gesproken over het ‘State of nature’-rapport dat het Europese Milieuagentschap in opdracht van de Europese Commissie heeft opgesteld op basis van rapportages van de lidstaten uit 2013. Dit rapport laat kort gezegd zien dat de staat van instandhouding van de natuur in Nederland nog onvoldoende is, maar dat met extra inspanningen in het natuurbeleid de negatieve trend wordt omgebogen naar een stabliserende of positieve trend. De biodiversiteit neemt toe daar waar provincies gericht investeren in herstel van natuur, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van het Natuurnetwerk, en door investeringen in betere water- en milieucondities. Hierdoor is Nederland een van de weinig landen waar herstel zichtbaar is.

Staatssecretaris Van Dam (PvdA) gaf een heldere samenvatting van dit rapport. “Op grond van het rapport kun je op twee manieren naar de natuur kijken: we staan er nog niet zo heel best voor, maar we gaan wel vooruit”. In het debat is door verschillende woordvoerders gevraagd om extra maatregelen. Van Dam benadrukte daarop dat deze extra inzet juist ook wordt geleverd. Dat gebeurt bijvoorbeeld met het PAS, de afspraken in het Natuurpact, het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuurbeheer en de verschillende inspanningen die worden gepleegd op de verduurzaming van de landbouw. Hij pleit voor voortzetting van de ingezette lijn en heeft vertrouwen dat met deze inspanningen de voorzichtig positieve ontwikkeling kan worden voortgezet.

In totaal zijn 10 moties ingediend. Naar aanleiding van de motie van Smaling (SP), waarin gevraagd wordt om tussendoelen af te spreken over de realisatie van het natuurnetwerk, antwoordde Van Dam dat hij vertrouwen heeft in de aanpak van de provincies en dat hij geen enkele reden ziet een apart controle-instrument in te stellen. Dat is niet de aard van zijn samenwerking met de provincies. Hij ontraadt deze motie dan ook. Ook provincies vinden afspraken over tussendoelen ongewenst. Dinsdag wordt gestemd over de ingediende moties.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet