NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tweede Kamer rondt behandeling Wet natuurbescherming af

26 juni 2015

Met het plenaire debat afgelopen donderdag over het Wetsvoorstel natuurbescherming en de stemmingen komende woensdag rondt de Kamer de behandeling van de wet natuurbescherming af. Volgende week woensdag buigt de Kamer zich over de 109 amendementen en 30 moties, die deels ter vervanging van eerdere amendementen zijn ingediend. Het Wetsvoorstel is voor provincies van belang; het is een laatste stap in de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies.

Rol provincies versterkt
Tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 juni oordeelde staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ, PvdA) al positief over een amendement waarin verduidelijkt wordt dat de provincies verantwoordelijk zijn voor het treffen van maatregelen om populaties van internationaal beschermde soorten te behouden en niet op het met Brussel afgesproken resultaat. Tijdens het debat werd duidelijk dat Dijksma ook het oordeel aan de Kamer laat over de amendementen waarin geregeld wordt dat besluitvorming over herintroductie van soorten en bestrijding van invasieve exoten in overeenstemming met de provincies zal gaan plaatsvinden.

ChristenUnie, D66 en GroenLinks kondigden een amendement aan dat het mogelijk maakt om in te grijpen als provincies Europese regelgeving zouden schenden. Onnodig vond Leenders (PvdA), omdat het interbestuurlijk toezicht op grond van de Provinciewet in dit soort situaties voldoende is.

Jacht
Het eerder ingediende voorstel van PvdA en VVD om de afschotplannen te schrappen en de maatschappelijke verankering van de jacht te verbeteren stond ook in dit debat centraal. Vooral het faunabeheerplan en de telgegevens die de faunabeheereenheid kan gebruiken bij het opstellen van dat plan, leidden in het debat tot vragen.

Voor de provincies is het belangrijk dat de faunabeheerplannen goed onderbouwd zijn. Het goed benutten van de beschikbare gegevens is daarbij cruciaal. Dijksma benadrukte dat het faunabeheerplan een centrale rol speelt bij het faunabeheer en de jacht en dat dit plan gemaakt wordt op basis van de gegevens die men nu ook verzamelt.

Monitoring en landschap
Bij de decentralisatie hebben provincies en rijk goede afspraken gemaakt over monitoring en rapportage. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een samenhangende monitoringssystematiek, waarmee de informatie verstrekt wordt die nodig is voor de internationale rapportages. De provincies informeren de staatssecretaris jaarlijks over de voortgang van de in het Natuurpact afgesproken ambities. Met een amendement wil D66 deze afspraken ook vastleggen in de Wet. Hoewel Dijksma dit amendement niet ontraadt geeft zij aan dat dat het niet nodig is om de monitoring via dit Wetsvoorstel nog verdergaand te borgen.

Ook het thema landschap werd door verschillende partijen aan de orde gesteld. Een amendement van Stientje van Veldhoven (D66), om de mogelijkheid te bieden om naast bijzondere provinciale natuurgebieden ook bijzondere provinciale landschappen aan te wijzen, lijkt op een brede steun in de Kamer te kunnen rekenen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet