NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Uitspraak Europees Hof van Justitie na vragen Raad van State over Programma Aanpak Stikstof

7 nov 2018

Op 7 november 2018 heeft het Europees Hof van Justitie een uitspraak gedaan in antwoord op vragen van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit arrest en de consequenties ervan worden momenteel bestudeerd door de PAS-partners (de ministeries van LNV en I&W, de 12 provincies en het ministerie van Defensie).

De PAS-partners werken samen met natuurorganisaties en ondernemers aan ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Het programma omvat bronmaatregelen om stikstofemissie omlaag te brengen en herstelmaatregelen om natuur bestendiger te maken tegen overbelasting van stikstof. Op deze manier zijn er nieuwe economische activiteiten mogelijk.

De uitspraak van het Europees Hof is niet van invloed op de uitvoering van bron- en herstelmaatregelen. De PAS-partners gaan hier dan ook mee door.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stelde in mei 2017 zogenoemde prejudiciële vragen over het PAS aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Zij verzocht het Hof daarbij nadrukkelijk de vragen met voorrang te behandelen, vanwege de grote gevolgen voor de economie en de natuurgebieden in Nederland. De Afdeling en de rechtbanken hebben op dit moment meer dan 200 zaken in behandeling. Zij houden de behandeling aan in afwachting van de beantwoording van de prejudiciële vragen door het Europees Hof van Justitie. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal naar verwachting begin 2019 uitspraak doen, waarschijnlijk voorafgegaan door een zitting.

Lees het arrest op de site van het Europees Hof:
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=207424&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=252168

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet