NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Unieke natuur ‘Laag Holland’ behouden

13 april 2016

Het landschap ‘Laag Holland’, gelegen tussen Amsterdam en Zaanstad heeft belangrijke natuur- en cultuurhistorische waarden. Dit veenweidegebied herbergt internationaal unieke natuur. De provincie Noord-Holland heeft in samenspraak met de omgeving beheerplannen opgesteld om de bijzondere natuur van de ‘Natura 2000 gebieden’ in ‘Laag Holland’ te behouden. De provincie heeft deze plannen in ontwerp vastgesteld.

Leefgebied van bijzondere dieren en planten behouden
Het Rijk heeft in ‘Laag Holland’ vijf gebieden aangewezen als ‘Natura 2000 gebied’. Natura 2000 is een netwerk van Europese beschermde natuurgebieden. In Laag Holland zijn dat de Eilandspolder, Polder Westzaan en Polder Zeevang. Verder de Wormer, het Jisperveld en de Kalverpolder samen en ook het Ilperveld, het Oostzanerveld, het Twiske en Varkensland samen. De provincie heeft voor deze gebieden beheerplannen opgesteld met maatregelen voor het behouden en uitbreiden van het leefgebied van bijzondere dieren en planten. Het plan voor Polder Zeevang is al vastgesteld. De looptijd van de plannen is zes jaar. Het gaat vooral om veenlandschap als leefgebied van bijzondere dieren, zoals de kemphaan, de roerdomp en de watersnip.

Gevolgen voor de gebruikers van het gebied
De activiteiten die nu in de natuurgebieden plaatsvinden kunnen gewoon door blijven gaan. Net zoals nu al het geval is moet bij nieuwe activiteiten eerst worden bekeken of deze schadelijk zijn voor de beschermde natuur. Voor nieuwe activiteiten kan een vergunning nodig zijn. De afdeling vergunningverlening van de provincie Noord-Holland kan daarover duidelijkheid geven.

De omgeving is betrokken
Voor elk Natura 2000-gebied moet een beheerplan worden opgesteld. Daarin staat wat er nodig is om de kwaliteit van de natuur in het gebied te behouden en waar nodig te verbeteren. De provincie heeft de beheerplannen opgesteld in overleg met de agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken, LTO, de betrokken gemeenten en de natuur-, recreatie- en waterbeheerders. Vanaf 2008 heeft de provincie diverse informatie- en consultatiebijeenkomsten gehouden. Daarbij konden belanghebbenden uit de omgeving zoals omwonenden, agrariërs, grondeigenaren en ondernemers hun ideeën naar voren brengen, vragen stellen en hun mening geven over de beheerplannen. De provincie is daarbij uitgebreid ingegaan op vragen en opmerkingen en diverse suggesties zijn verwerkt in de beheerplannen.

Hoe nu verder
Als ook het Rijk de ontwerpplannen heeft vastgesteld worden de beheerplannen ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen. Na het verwerken van zienswijzen kunnen de plannen definitief worden vastgesteld.
Eind april 2016 vinden twee informatieavonden plaats over de inhoud van de plannen. De informatieavonden vinden plaats op 25 april in Hotel De Rijper Eilanden in De Rijp en op 26 april in de Proeferij De Koekfabriek in Zaandam. Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur.

Meer informatie
Meer informatie over natura 2000 en ‘Laag Holland’ is te vinden bij www.noord-Holland.nl, bij het thema groen, onder schermen en beleven, bij natura 2000. Daar staan bij ‘Laag Holland’ ook de ontwerp-beheerplannen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet