NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Update effecten verhoogde stikstof in natuurterreinen

21 april 2016

Natuurherstel- en beheermaatregelen om negatieve effecten van stikstof op soorten en habitats tegen te gaan, zijn zoveel mogelijk ‘evidence-based’. Het opbouwen van kennis en het kritisch toetsen van praktijkervaringen stopt echter nooit. Komende week organiseert de NecoV in Antwerpen een symposium over voortschrijdende inzichten over effecten van stikstof in natuurgebieden.

Natuur in de PAS
In Nederland en Vlaanderen wordt op dit ogenblik het PAS-beleid (Programmatische Aanpak Stikstof) in praktijk gebracht. Voor het gericht beheren en herstellen van habitattypes en soorten die te lijden hebben van excessieve stikstofconcentraties wordt een beroep gedaan op bestaande ecologische kennis. Deze kennis betreft zowel effecten van hoge stikstofgehalten op planten en dieren, als de manier waarop beheer- en herstelmaatregelen daarop ingrijpen. Daarnaast wordt gewerkt aan een lagere uitstoot van stikstof door industrie, verkeer en landbouw.

Voortschrijdend inzicht
Zowel de ontwikkeling van ecologische kennis als van beleidsvraagstukken staat niet stil. Op een tweedaags symposium in Antwerpen komt al het toegepast ecologisch onderzoek aan bod dat meer inzicht geeft in de complexe relaties tussen stikstof en de andere elementen van een ecosysteem. Deze nieuwe kennis wordt gespiegeld aan de ontwikkelingen in de praktijk. Daalt de neerslag van stikstof in natuurgebieden inderdaad? Wat is de accuraatheid van modellen? En leidt dit tot nieuwe strategieën voor herstel van habitat en duurzame populaties?

Nederland en Vlaanderen op slot?
De PAS is opgesteld omdat er steeds meer conflicten optraden tussen economische ontwikkeling en bescherming van natuurwaarden. Om te voorkomen dat Nederland en Vlaanderen volledig ‘op slot’ gaan voor de industrie is besloten om voor alle Natura 2000-gebieden een analyse te maken van hoe groot de problemen met stikstof zijn. Door in een model de neerslag van stikstof uit te zetten tegen de effecten van beheer- en herstelmaatregelen is berekend waar er wel en waar er geen economische ontwikkelingsruimte aanwezig is.

Het symposium ‘PASsende maatregelen tegen stikstofeffecten' wordt georganiseerd door de NecoV samen met de Universiteit Antwerpen en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Het vindt plaats op 25 & 26 april 2016, Hof Van Liere, Antwerpen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet