NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Utrechtse kleine landschapselementen beter beschermd

3 april 2015

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft de Waardenkaart Beschermde kleine landschapselementen, de Beleidsregel Beschermde kleine landschapselementen en de Waardenkaart Vrijstelling dempen van watergangen’ vastgesteld. Deze waardenkaarten zijn opgenomen in de webkaart van de provincie, onder het thema landschap.

De vaststelling van deze waardenkaarten heeft ten eerste tot gevolg dat de meest waardevolle kleine landschapselementen nu beschermd zijn en niet beschadigd of vernietigd kunnen worden. Dit leidt tot het duurzaam behoud van een netwerk van kleine landschapselementen tussen bossen en natuurgebieden. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de recreatieve beleving van de streekeigen landschappelijke waarden en aan het behoud van de biodiversiteit. Met de vrijstelling voor het dempen van watergangen in bepaalde gebieden wordt de regeldruk voor initiatiefnemers aanzienlijk verminderd.

De landschapskwaliteiten in de diverse landschappen worden in veel gevallen gevormd door kenmerkende kleine landschapselementen zoals rijtjes knotwilgen, houtwallen en singels. Deze landschapselementen zijn vaak van zeer grote betekenis voor de kernkwaliteiten van de verschillende landschappen, de cultuurhistorische waarden en de biodiversiteit. Vele landschapselementen worden echter niet door wetgeving beschermd en kunnen sluipenderwijs verdwijnen uit het landschap. Ook elementen waarvoor via de provinciale subsidieregeling voor kleine landschapselementen jarenlang subsidie is betaald.

De geïnventariseerde landschapselementen zijn in een waardenkaart opgenomen. Er geldt een verbod om deze als geheel te vellen, te beschadigen of te vernietigen. Als de eigenaar bij een landschapselement op de kaart toch een onomkeerbare handeling wil verrichten, kan hij een melding indienen. Is de handeling onaanvaardbaar dan moet deze gemotiveerd binnen zes weken na ontvangst worden verboden. Zo niet, dan is de handeling toegestaan. Ook kan worden besloten om de gevraagde handelingen toe te staan en hieraan voorschriften te verbinden. Is het element zonder toestemming toch vernietigd dan geldt een herstelplicht.

In de Landschapsverordening is een verbod op het dempen van wateren opgenomen. Dempen is alleen toegestaan als daarvoor een ontheffing kan worden afgegeven. Met de invoering van deze waardenkaart worden alleen nog de meest waardevolle sloten beschermd. Hiermee wordt de administratieve last verminderd en de regeldruk voor initiatiefnemers verminderd. Op de Waardenkaart staan de gebieden waar wateren zonder ontheffing gedempt mogen worden. De ecologische, aardkundige, landschappelijke en cultuurhistorische selectiecriteria bepalen de definitieve intekening van de gebieden op de kaart.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet