NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Van drie wetten naar één Wet natuurbescherming

10 okt 2016

De Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet vallen straks samen onder de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb). Momenteel zijn het Rijk en de provincie gezamenlijk verantwoordelijk voor de drie wetten. Straks gaan verantwoordelijkheden van het Rijk over naar de provincies. De provincie Fryslân wordt verantwoordelijk voor de ontheffingen, vergunningen en de uitbetalingen.

Van drie naar één
De verwachting is dat vanaf 1 januari 2017 de nieuwe Wet natuurbescherming ingaat. De nieuwe wet zorgt ervoor dat de verschillende onderdelen van de bestaande wetten beter op elkaar worden afgestemd. De nieuwe wet maakt het systeem ook eenvoudiger.

De belangrijkste wijziging
Er verandert het één en ander met de ingang van de nieuwe wet natuurbescherming. De belangrijkste wijziging is de verschuiving van taken van het Rijk naar de provincies. Zoals ontheffing verlenen uit de huidige Flora- en faunawet en de huidige boswet. Nog een belangrijke wijziging: Gedeputeerde Staten zijn bij ingang van de nieuwe wet verantwoordelijk voor het nemen van besluiten of schade door beschermde diersoorten wordt vergoed. Op dit moment zijn de provincies al financieel verantwoordelijk.

Leges
Bij ingang van de nieuwe wet krijgt de provincie Fryslân er extra werk bij. Voor de vergunningen en ontheffingen die verleend worden binnen de nieuwe Wet natuurbescherming vraagt de provincie leges. Het bedrag wordt betaald aan de overheid voor het gebruik van hun diensten of producten, zoals bijvoorbeeld ook gebeurt bij bouwvergunningen of bij het aanvragen van een paspoort.

In november moet Provinciale Staten van Fryslân nog instemmen met de nieuwe Wet Natuurbescherming.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet