NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Veel belangstelling voor nieuwe natuur in Koningsdiep

6 juli 2016

De gebieden Oude Bosch, Slotpleats en Hemrikkerscharren in het Koningsdiep worden ingericht tot natuurgebieden. Ruim vijftig omwonenden en overig geïnteresseerden bezochten gister de inloopbijeenkomst. Deskundigen van de provincie Fryslan, Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, wetterskip fryslan, gemeente Opsterland en leden van de gebiedscommissie informeerden de bezoekers over de inrichtingsschetsen. Schetsen, want er is nog ruimte voor de mening en ideeën van de mensen uit de streek.

Natuurinrichting om van te profiteren
Het deelgebied Oude Bosch (17ha) ligt bij de Stripe tussen de beek iT Alddjip en het natuurgebied Duurswouderheide. Het gebied dat wordt ingericht ligt rondom een poel (grote plas). Om de libellen de gevlekte glanslibel een nog betere leefomgeving te geven wordt bijvoorbeeld de poel uitgegraven. De natuur profiteert ervan, maar ook de mens. Daarvoor wordt een wandelpad in dit gebied aangelegd.

Bij landgoed de Slotpleats ligt binnen het bos een perceel dat wordt ingericht tot natuur (3ha). De ambitie is om dit perceel natter te maken zodat het zich ontwikkelt tot een bloemrijk grasland. Er blijven ook nog droge gedeelten over. Daar profiteren vlinders van, zoals de bruine vuurvlinder.

De Hemrikkerscharren (81 ha) liggen ten zuiden van it’Alddjip bij het Hemrikkerpaed, tussen de Poasbrêge in het oosten en de Lippenhuisterbrug in het westen. Het natuurdoel hier is om een overgang te realiseren van droge naar vochtige graslanden. Dit moeten goede leefomstandigheden worden voor de grote en kleine modderkruiper. Planten zoals de grote boterbloem profiteren er ook van. Ook wordt een deel van it’Alddjip teruggebracht naar de vroegere - meer kronkelende - loop. Het doel van Wetterskip Fryslân binnen Hemrikkerscharren is de Kader Richtlijn Water (KRW). Deze richtlijn is voor verbetering van de ecologische waterkwaliteit van it Alddjip.
Natuurlijk gebeurt er nog veel meer in deze gebieden.

Samen nadenken over de inrichting
De inrichtingsschetsen zijn opgesteld door deskundigen van de betrokken partijen. De stem van de streek is erg belangrijk voorafgaand het vastleggen van de inrichting. Geïnteresseerden kunnen tot 20 juli hun mening geven op de inrichtingsschetsen via het digitale formulier.

Planning
De verwachting is dat in 2017 de desbetreffende aannemer aan de slag kan in het veld. Dit is wel afhankelijk van de input vanuit de streek en of dit veel verandert aan de plannen. De streek wordt hierover op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief op de website.

Wat het Koningsdiep zo bijzonder maakt
Het gebied kenmerkt zich als een beekdallandschap waar heide, bos, singelstructuren en open gebied elkaar afwisselen. De beek iT Alddjip, ook bekend als het Koningsdiep, de Boarne en Keningsdiep ligt centraal in het projectgebied. Het belangrijkste doel binnen het landinrichtingsproject is het inrichten van 500ha natuur binnen de Ecologische Hoofdstructuur. De inrichtingsmaatregelen moeten bijdragen aan het verder ontwikkelen van het beekdalsysteem.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet