NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verdiepingsprojecten Veluwerandmeren kunnen van start

1 febr 2016

De verdiepingen in het Veluwemeer en het Wolderwijd kunnen doorgaan. De verdiepingen zijn de laatste twee projecten in het kader van het Integrale Inrichtingsplan Veluwerandmeren (IIVR). Dit na jaren van aanpassingen doorvoeren in de plannen en tal van juridische procedures. In het inrichtingsplan staat de balans tussen natuur en recreatie centraal. De afgelopen jaren is er het nodige in de natuur geïnvesteerd. Met de verdiepingsprojecten in het gebied is nu de waterrecreatie aan de beurt. Met het definitief verlenen van de laatste vergunningen kan het IIVR worden afgerond.

Versterken van de recreatie
In 2001 is het Integrale Inrichtingsplan Veluwerandmeren (IIVR) vastgesteld door 19 betrokken overheden in de Veluwerandmeren. Het IIVR had als doel om vooral de recreatieve mogelijkheden in het gebied te versterken. Al snel bleek dat dit plan effect zou kunnen hebben op de natuurwaarden in het gebied. Een toetsing aan de Vogel- en Habitatrichtlijn werd uitgevoerd om dit te onderzoeken. Het plan moest worden aangepast. Maatregelen met negatieve gevolgen voor de natuur kwamen (deels) te vervallen of werden aangepast. Maatregelen die positief uitpakken voor de natuur werden toegevoegd. De positieve maatregelen moesten eerst uitgevoerd worden, vóór de uitvoering van de maatregelen met negatieve impact.

Water is helderder geworden
De positieve maatregelen richtten zich vooral op het verbeteren van de waterkwaliteit. Het effect van deze maatregelen is inmiddels zichtbaar geworden. Het water is gaandeweg helderder geworden en met de waterplanten in het gebied gaat het zeer goed. Hiervan hebben ook watervogels geprofiteerd, zoals de zeldzame kleine zwaan.

Onderzoek maakt weg vrij voor verdiepingen
De vergunningen voor de maatregelen met negatieve gevolgen voor de natuur, de verdiepingsprojecten, werden met succes aangevochten door natuurorganisaties. Afgegeven vergunningen vervielen hierdoor. Het werk werd stilgelegd en een nieuwe vergunningsprocedure opgestart. Provincie Flevoland heeft in 2015 onderzoeksinstituut Deltares opdracht gegeven om de effecten van de verdiepingsprojecten op de natuur te onderzoeken. Het onderzoek leert dat de verdiepingsprojecten geen grote effecten zullen hebben op de natuur in het Veluwemeer en Wolderwijd. De natuurorganisaties hebben zes weken de tijd gehad juridische bezwaren in te brengen. Zolang hebben de nieuwe vergunningen ter inzage gelegen. Nu is de weg vrij om de verdiepingsprojecten te gaan uitvoeren. Het IIVR wordt hiermee afgerond.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet